صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سبحان 7,268,777,550
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی 6,293
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 43,707 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,169,753
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,155,058
تاریخ محاسبه NAV: 1394/05/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,155,058
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود