صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سبحان 6,435,339,712
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی 4,665
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,335 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,394,425
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,379,494
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/04 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,379,494
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود