صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سبحان 7,572,404,511
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی 5,963
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,037 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,278,133
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,269,898
تاریخ محاسبه NAV: 1395/04/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,269,898
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود