صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سبحان 12,325,720,107
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی 10,549
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,451 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,180,004
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,168,425
تاریخ محاسبه NAV: 1394/01/10 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,168,425
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود