صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت سرمایه گذاری سبحان 12,717,240,870
ضامن نقد شوندگی دوم: مرکزی مرکزی
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: اردشیر ظهرابی علی آبادی 11,402
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,598 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,128,055
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,115,352
تاریخ محاسبه NAV: 1393/11/10 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,115,352
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود