صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: شرکت سرمایه گذاری سبحان 16,626,950,362
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سعید سروش مقدم 12,620
حسابرس: موسسه حسابرسی بهراد مشار
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,380 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,334,110
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1392/03/08‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,317,508
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/07/29‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,317,508
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود