اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 56,469
تعداد واحدهای باقی مانده: 143,531
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 88,990,700,828
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,598,998
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,575,921
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,582,060
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,فیروزه سالارالدینی ,میثمه گلستانی چترودی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/28 1,598,998 1,575,921 6,139 0 92,213 0 35,744 56,469 88,990,700,828
  2 1396/08/27 1,599,104 1,576,027 6,139 0 92,213 0 35,744 56,469 88,996,651,805
  3 1396/08/26 1,593,486 1,570,497 7,366 0 92,213 0 35,744 56,469 88,684,367,910
  4 1396/08/25 1,593,592 1,570,602 7,366 0 92,213 0 35,744 56,469 88,690,307,121
  5 1396/08/24 1,593,697 1,570,707 7,367 0 92,213 0 35,744 56,469 88,696,247,448
  6 1396/08/23 1,590,452 1,567,505 7,366 0 92,213 0 35,744 56,469 88,515,416,505
  7 1396/08/22 1,585,698 1,562,861 7,677 0 92,213 0 35,744 56,469 88,253,221,174
  8 1396/08/21 1,584,446 1,561,588 8,068 0 92,213 0 35,744 56,469 88,181,285,634
  9 1396/08/20 1,586,689 1,563,800 8,156 0 92,213 0 35,744 56,469 88,306,218,565
  10 1396/08/19 1,591,911 1,568,949 9,734 0 92,213 0 35,744 56,469 88,596,975,640
  11 1396/08/18 1,592,013 1,569,051 9,734 0 92,213 0 35,744 56,469 88,602,750,688
  12 1396/08/17 1,592,116 1,569,153 9,735 0 92,213 0 35,744 56,469 88,608,526,955
  13 1396/08/16 1,592,207 1,569,245 9,120 0 92,213 0 35,744 56,469 88,613,691,633
  14 1396/08/15 1,589,141 1,566,224 8,068 0 92,213 0 35,744 56,469 88,443,105,723
  15 1396/08/14 1,592,091 1,569,135 6,402 0 92,213 0 35,744 56,469 88,607,467,169
  16 1396/08/13 1,594,049 1,571,345 5,877 0 92,213 0 35,744 56,469 88,732,307,244
  17 1396/08/12 1,592,790 1,569,685 4,912 0 92,213 0 35,744 56,469 88,638,565,564
  18 1396/08/11 1,592,890 1,569,786 4,911 0 92,213 0 35,744 56,469 88,644,220,755
  19 1396/08/10 1,592,990 1,569,886 4,911 0 92,213 0 35,744 56,469 88,649,877,264
  20 1396/08/09 1,590,895 1,567,402 5,964 0 92,213 0 35,744 56,469 88,509,636,515
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق