صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ (۰.۰۰۶)%
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۱.۶۴۵ %۲.۲۷۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۲.۸۸۱ %۵.۳۱۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۱۳.۲۶۵ %۲۲.۲۰۲
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۴۳.۰۱۳ %۶۴.۸۶۴
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۹۴.۷۶۸ %۹۱.۸۲۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ %۳۷۸.۵۹۱ %۴۸۲.۲۱۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۸۹۱۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۴۵)% (۹۷.۴۶)%