صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۲ تایید سازمان تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۳ ریزخلاصه مذاکرات مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۴ صورتجلسه مجمع سالیانه (تغییر امیدنامه ای) مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۵ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۶ اسامی حاضرین در جلسه۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۷ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۰۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۸ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۹ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۱۰ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۱ تائید مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۱۲ آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
۱۳ ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۱۴ تایید سازمان در خصوص صورتجلسه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
۱۶ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۱۷ تاییدیه صورت جلسه مجمع ۲۷/۱۰/۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۱۸ برگزاری مجمع مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سبحان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۱۹ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۲۰ صورت جلسه و تاییدیه سازمان یورس و اوراق بهادار مجمع صندوق سبحان مورح ۹۶/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
۲۱ صورت جلسه تمدید صندوق مجمع ۹۶/۰۳/۰۷ همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۲ صورت جلسه مجمع ۹۶/۰۳/۰۷ همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۳ تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۲۴ صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
۲۵ صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۲۶ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۲۷ تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۲۸ تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۲۹ صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۳۰ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۳۱ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۳۲ مجمع سالیانه منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۳۳ مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۳۴ مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
۳۵ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۳۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۳۷ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
۳۸ دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
۳۹ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۴۰ اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(۹۲/۶/۲۰) دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
۴۱ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۵/۲۲