صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۹,۲۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱,۰۱۵,۹۸۲,۸۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۷۴,۴۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۶۹۳,۹۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۶۹۳,۹۱۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۵,۷۷۴,۴۱۱ ۵,۶۹۳,۹۱۴ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۲۹ ۸۷,۵۴۲ ۱۰,۷۱۶ ۶۱,۰۱۵,۹۸۲,۸۸۷
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۵,۷۰۳,۳۵۸ ۵,۶۲۴,۰۹۶ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۱۳ ۱۰,۷۴۵ ۶۰,۴۳۰,۹۱۱,۹۳۵
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۵,۵۸۶,۱۱۹ ۵,۵۰۸,۵۴۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۱۳ ۱۰,۷۴۵ ۵۹,۱۸۹,۲۷۳,۲۹۶
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۵,۴۹۷,۳۶۵ ۵,۴۲۰,۰۸۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۱۳ ۱۰,۷۴۵ ۵۸,۲۳۸,۸۴۹,۰۵۷
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۵,۴۹۷,۷۵۲ ۵,۴۲۰,۴۷۶ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۱۳ ۱۰,۷۴۵ ۵۸,۲۴۳,۰۱۱,۸۸۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۵,۴۹۸,۱۳۹ ۵,۴۲۰,۸۶۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۱,۹۳۲ ۸۷,۵۱۳ ۱۰,۷۴۵ ۵۸,۲۴۷,۱۷۵,۶۳۶
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۵,۴۹۶,۰۳۰ ۵,۴۳۰,۴۱۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۵,۵۸۱ ۱۲,۶۷۷ ۶۸,۸۴۱,۴۱۰,۳۶۲
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۵,۵۱۳,۷۶۷ ۵,۴۴۱,۱۴۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۵,۵۸۱ ۱۲,۶۷۷ ۶۸,۹۷۷,۳۶۹,۰۰۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۵,۴۸۹,۷۲۸ ۵,۴۱۷,۴۰۴ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۵,۵۸۱ ۱۲,۶۷۷ ۶۸,۶۷۶,۴۲۵,۲۲۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۵,۴۲۸,۸۸۷ ۵,۳۵۷,۴۳۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۵,۵۸۱ ۱۲,۶۷۷ ۶۷,۹۱۶,۲۵۶,۴۹۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۵,۴۳۵,۸۹۳ ۵,۳۶۸,۸۳۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۵,۵۸۱ ۱۲,۶۷۷ ۶۸,۰۶۰,۷۵۶,۴۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۵,۴۳۶,۲۰۸ ۵,۳۶۹,۱۵۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۹۸۹ ۸۵,۵۸۱ ۱۲,۶۷۷ ۶۸,۰۶۴,۷۵۲,۳۷۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۵,۴۳۱,۶۷۱ ۵,۳۶۹,۴۶۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۴,۵۹۲ ۱۳,۶۶۶ ۷۳,۳۷۹,۱۵۴,۰۱۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۵,۴۰۲,۸۰۲ ۵,۳۴۱,۰۱۷ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۴,۵۹۲ ۱۳,۶۶۶ ۷۲,۹۹۰,۳۴۳,۷۰۳
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۵,۴۰۰,۸۷۹ ۵,۳۴۱,۰۷۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۴,۵۹۲ ۱۳,۶۶۶ ۷۲,۹۹۱,۱۸۹,۶۵۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۵,۴۱۸,۷۱۴ ۵,۳۵۸,۶۶۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۴,۵۹۲ ۱۳,۶۶۶ ۷۳,۲۳۱,۴۸۳,۷۹۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۵,۴۳۹,۴۵۸ ۵,۳۷۹,۱۱۰ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۴,۵۹۲ ۱۳,۶۶۶ ۷۳,۵۱۰,۹۲۲,۷۸۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۵,۴۵۴,۲۸۲ ۵,۳۹۳,۷۲۶ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۴,۵۹۲ ۱۳,۶۶۶ ۷۳,۷۱۰,۶۵۵,۵۴۴
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۵,۴۵۴,۵۴۸ ۵,۳۹۳,۹۹۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۴,۵۹۲ ۱۳,۶۶۶ ۷۳,۷۱۴,۲۸۴,۶۵۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۵,۴۵۴,۸۴۶ ۵,۳۹۴,۲۹۰ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۴,۵۹۲ ۱۳,۶۶۶ ۷۳,۷۱۸,۳۶۶,۳۰۹