صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۵,۱۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۸۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۱۰۲,۴۴۵,۰۸۰,۶۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۶,۳۵۹,۲۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۶,۱۴۶,۱۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۶,۱۴۶,۱۳۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۲۶,۳۵۹,۲۱۱ ۲۶,۱۴۶,۱۳۹ ۰ ۱,۶۱۴ ۲۹۸,۶۶۸ ۲۰۲ ۱۰۳,۵۱۷ ۱۹۵,۱۵۱ ۵,۱۰۲,۴۴۵,۰۸۰,۶۶۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۲۶,۳۳۴,۵۸۸ ۲۶,۱۲۰,۲۰۰ ۰ ۴۴۰ ۲۹۷,۰۵۴ ۵,۸۸۴ ۱۰۳,۳۱۵ ۱۹۳,۷۳۹ ۵,۰۶۰,۵۰۱,۳۸۲,۲۸۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲۶,۵۹۳,۴۱۱ ۲۶,۳۷۸,۶۴۷ ۰ ۲۱۲ ۲۹۶,۶۱۴ ۶۰۱ ۹۷,۴۳۱ ۱۹۹,۱۸۳ ۵,۲۵۴,۱۷۷,۹۹۹,۱۲۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲۵,۳۶۲,۷۴۷ ۲۵,۱۵۶,۹۶۸ ۰ ۰ ۲۹۶,۴۰۲ ۰ ۹۶,۸۳۰ ۱۹۹,۵۷۲ ۵,۰۲۰,۶۲۶,۵۱۴,۶۵۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۲۵,۸۲۰,۷۹۱ ۲۵,۶۰۷,۷۴۰ ۰ ۰ ۲۹۶,۴۰۲ ۰ ۹۶,۸۳۰ ۱۹۹,۵۷۲ ۵,۱۱۰,۵۸۷,۷۹۰,۴۵۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۲۵,۸۲۲,۷۱۵ ۲۵,۶۰۹,۶۶۳ ۰ ۷۱ ۲۹۶,۴۰۲ ۱۸۹ ۹۶,۸۳۰ ۱۹۹,۵۷۲ ۵,۱۱۰,۹۷۱,۷۱۵,۴۳۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۲۵,۸۲۶,۳۸۶ ۲۵,۶۱۳,۳۳۵ ۰ ۵۱۴ ۲۹۶,۳۳۱ ۴۳ ۹۶,۶۴۱ ۱۹۹,۶۹۰ ۵,۱۱۴,۷۲۶,۹۵۷,۷۵۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۲۶,۲۱۶,۶۶۷ ۲۶,۰۰۳,۳۶۱ ۰ ۴,۲۱۱ ۲۹۵,۸۱۷ ۷۱۱ ۹۶,۵۹۸ ۱۹۹,۲۱۹ ۵,۱۸۰,۳۶۳,۵۹۲,۹۸۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۲۶,۲۷۷,۴۳۴ ۲۶,۰۶۱,۶۳۰ ۰ ۵,۹۷۹ ۲۹۱,۶۰۶ ۷۷۲ ۹۵,۸۸۷ ۱۹۵,۷۱۹ ۵,۱۰۰,۷۵۶,۱۱۸,۳۸۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۲۵,۴۱۱,۲۵۳ ۲۵,۱۹۶,۴۰۰ ۰ ۳,۰۴۴ ۲۸۵,۶۲۷ ۴۰ ۹۵,۱۱۵ ۱۹۰,۵۱۲ ۴,۸۰۰,۲۱۶,۵۰۶,۸۶۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۲۵,۰۳۰,۲۵۴ ۲۴,۸۱۸,۹۸۸ ۰ ۰ ۲۸۲,۵۸۳ ۰ ۹۵,۰۷۵ ۱۸۷,۵۰۸ ۴,۶۵۳,۷۵۸,۸۳۱,۵۷۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۲۵,۱۳۴,۰۹۱ ۲۴,۹۲۸,۴۱۲ ۰ ۰ ۲۸۲,۵۸۳ ۰ ۹۵,۰۷۵ ۱۸۷,۵۰۸ ۴,۶۷۴,۲۷۶,۶۰۳,۴۹۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۲۵,۱۳۵,۶۵۳ ۲۴,۹۲۹,۹۷۳ ۰ ۸,۰۹۴ ۲۸۲,۵۸۳ ۶۷ ۹۵,۰۷۵ ۱۸۷,۵۰۸ ۴,۶۷۴,۵۶۹,۴۰۳,۸۱۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۲۵,۱۳۷,۱۳۴ ۲۴,۹۲۲,۲۵۶ ۰ ۴,۴۵۰ ۲۷۴,۴۸۹ ۱۲۸ ۹۵,۰۰۸ ۱۷۹,۴۸۱ ۴,۴۷۳,۰۷۱,۴۹۵,۴۲۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۴,۲۰۵,۱۵۹ ۲۳,۹۹۸,۴۶۰ ۰ ۲۲,۶۰۸ ۲۷۰,۰۳۹ ۰ ۹۴,۸۸۰ ۱۷۵,۱۵۹ ۴,۲۰۳,۵۴۶,۲۵۷,۱۱۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۳,۱۹۳,۶۴۵ ۲۲,۹۶۷,۸۲۲ ۰ ۵,۳۸۲ ۲۴۷,۴۳۱ ۹ ۹۴,۸۸۰ ۱۵۲,۵۵۱ ۳,۵۰۳,۷۶۴,۱۴۴,۰۳۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۳,۷۲۷,۵۱۸ ۲۳,۴۹۶,۲۰۶ ۰ ۶,۴۲۲ ۲۴۲,۰۴۹ ۳۴ ۹۴,۸۷۱ ۱۴۷,۱۷۸ ۳,۴۵۸,۱۲۴,۶۰۰,۰۸۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۳,۹۷۱,۳۲۰ ۲۳,۷۵۸,۷۴۶ ۰ ۰ ۲۳۵,۶۲۷ ۰ ۹۴,۸۳۷ ۱۴۰,۷۹۰ ۳,۳۴۴,۹۹۳,۹۱۳,۰۳۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۳,۵۶۰,۲۸۶ ۲۳,۳۶۱,۴۸۳ ۰ ۰ ۲۳۵,۶۲۷ ۰ ۹۴,۸۳۷ ۱۴۰,۷۹۰ ۳,۲۸۹,۰۶۳,۲۳۱,۲۹۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۳,۵۶۱,۷۹۰ ۲۳,۳۶۲,۹۸۷ ۰ ۶,۴۰۸ ۲۳۵,۶۲۷ ۰ ۹۴,۸۳۷ ۱۴۰,۷۹۰ ۳,۲۸۹,۲۷۴,۹۰۴,۴۴۹