اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,770
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,230
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 63,699,071,333
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,852,582
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,832,012
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,832,012
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/05 1,852,582 1,832,012 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,699,071,333
  2 1397/03/04 1,843,599 1,822,858 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,380,774,496
  3 1397/03/03 1,843,603 1,822,862 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,380,908,089
  4 1397/03/02 1,843,607 1,822,866 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,381,045,271
  5 1397/03/01 1,839,378 1,818,673 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,235,276,542
  6 1397/02/31 1,841,737 1,819,971 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,280,386,098
  7 1397/02/30 1,840,552 1,817,958 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,210,408,678
  8 1397/02/29 1,837,684 1,815,352 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,119,786,603
  9 1397/02/28 1,832,454 1,810,566 0 0 92,213 0 57,443 34,770 62,953,391,274
  10 1397/02/27 1,832,461 1,810,574 0 0 92,213 0 57,443 34,770 62,953,646,065
  11 1397/02/26 1,832,469 1,810,581 0 0 92,213 0 57,443 34,770 62,953,905,439
  12 1397/02/25 1,823,984 1,801,824 0 0 92,213 0 57,443 34,770 62,649,420,533
  13 1397/02/24 1,824,228 1,800,986 0 0 92,213 0 57,443 34,770 62,620,287,684
  14 1397/02/23 1,807,437 1,784,436 0 0 92,213 0 57,443 34,770 62,044,833,330
  15 1397/02/22 1,797,957 1,774,908 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,713,547,773
  16 1397/02/21 1,792,562 1,769,589 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,528,623,384
  17 1397/02/20 1,792,600 1,769,627 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,529,922,757
  18 1397/02/19 1,792,639 1,769,666 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,531,288,075
  19 1397/02/18 1,800,303 1,777,220 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,793,938,311
  20 1397/02/17 1,790,464 1,767,523 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,456,779,226
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق