اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,965
تعداد واحدهای باقی مانده: 188,035
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 45,569,442,777
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,846,452
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,808,562
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,808,562
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 3,846,452 3,808,562 0 0 94,432 4 82,467 11,965 45,569,442,777
  2 1397/12/26 3,785,926 3,748,676 0 0 94,432 0 82,463 11,969 44,867,905,430
  3 1397/12/25 3,755,911 3,719,441 0 0 94,432 0 82,463 11,969 44,517,989,444
  4 1397/12/24 3,701,327 3,664,713 0 0 94,432 0 82,463 11,969 43,862,945,707
  5 1397/12/23 3,701,633 3,665,019 0 0 94,432 0 82,463 11,969 43,866,610,654
  6 1397/12/22 3,701,939 3,665,325 0 0 94,432 0 82,463 11,969 43,870,275,678
  7 1397/12/21 3,659,230 3,623,061 0 0 94,432 0 82,463 11,969 43,364,421,350
  8 1397/12/20 3,642,794 3,606,352 0 0 94,432 0 82,463 11,969 43,164,422,638
  9 1397/12/19 3,560,947 3,525,355 0 0 94,432 0 82,463 11,969 42,194,968,144
  10 1397/12/18 3,528,347 3,493,095 0 0 94,432 0 82,463 11,969 41,808,857,947
  11 1397/12/17 3,509,257 3,474,205 0 0 94,432 0 82,463 11,969 41,582,764,742
  12 1397/12/16 3,509,555 3,474,503 0 0 94,432 80 82,463 11,969 41,586,331,867
  13 1397/12/15 3,509,620 3,474,801 0 0 94,432 0 82,383 12,049 41,867,883,204
  14 1397/12/14 3,473,958 3,438,403 0 0 94,432 10 82,383 12,049 41,429,316,032
  15 1397/12/13 3,522,657 3,486,631 0 0 94,432 0 82,373 12,059 42,045,288,360
  16 1397/12/12 3,533,130 3,497,000 0 0 94,432 0 82,373 12,059 42,170,319,964
  17 1397/12/11 3,537,294 3,501,202 0 0 94,432 0 82,373 12,059 42,220,997,998
  18 1397/12/10 3,564,032 3,527,667 0 0 94,432 0 82,373 12,059 42,540,138,169
  19 1397/12/09 3,564,336 3,527,971 0 0 94,432 0 82,373 12,059 42,543,805,645
  20 1397/12/08 3,564,640 3,528,275 0 0 94,432 0 82,373 12,059 42,547,473,197