اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,755
تعداد واحدهای باقی مانده: 182,245
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 42,430,966,225
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,416,064
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,389,804
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,389,804
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 2,416,064 2,389,804 0 0 92,213 0 74,458 17,755 42,430,966,225
  2 1397/05/22 2,379,899 2,350,223 0 0 92,213 0 74,458 17,755 41,728,212,378
  3 1397/05/21 2,406,514 2,376,082 0 0 92,213 0 74,458 17,755 42,187,341,691
  4 1397/05/20 2,408,569 2,378,032 0 0 92,213 0 74,458 17,755 42,221,950,267
  5 1397/05/19 2,454,731 2,423,052 0 0 92,213 0 74,458 17,755 43,021,279,790
  6 1397/05/18 2,454,885 2,423,205 0 0 92,213 0 74,458 17,755 43,024,008,831
  7 1397/05/17 2,455,038 2,423,359 0 0 92,213 0 74,458 17,755 43,026,739,256
  8 1397/05/16 2,490,688 2,458,256 0 0 92,213 0 74,458 17,755 43,646,332,498
  9 1397/05/15 2,492,804 2,456,386 0 0 92,213 0 74,458 17,755 43,613,140,029
  10 1397/05/14 2,395,720 2,365,239 0 0 92,213 0 74,458 17,755 41,994,821,362
  11 1397/05/13 2,309,948 2,280,532 0 0 92,213 0 74,458 17,755 40,490,840,386
  12 1397/05/12 2,319,387 2,286,638 0 0 92,213 0 74,458 17,755 40,599,261,062
  13 1397/05/11 2,319,526 2,286,777 0 0 92,213 0 74,458 17,755 40,601,732,680
  14 1397/05/10 2,319,688 2,286,940 0 0 92,213 0 74,458 17,755 40,604,612,552
  15 1397/05/09 2,293,878 2,266,254 0 0 92,213 0 74,458 17,755 40,237,340,890
  16 1397/05/08 2,209,351 2,182,556 0 0 92,213 0 74,458 17,755 38,751,278,126
  17 1397/05/07 2,158,478 2,130,749 0 0 92,213 0 74,458 17,755 37,831,447,351
  18 1397/05/06 2,145,768 2,118,223 0 0 92,213 0 74,458 17,755 37,609,054,999
  19 1397/05/05 2,089,408 2,062,483 0 0 92,213 0 74,458 17,755 36,619,386,449
  20 1397/05/04 2,089,522 2,062,597 0 0 92,213 0 74,458 17,755 36,621,410,632