اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,970
تعداد واحدهای باقی مانده: 188,030
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 51,761,848,573
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,385,436
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,324,298
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,324,298
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/01/27 4,385,436 4,324,298 0 0 94,437 0 82,467 11,970 51,761,848,573
  2 1398/01/26 4,404,652 4,342,444 0 0 94,437 0 82,467 11,970 51,979,060,540
  3 1398/01/25 4,278,552 4,220,129 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,514,938,749
  4 1398/01/24 4,291,553 4,231,843 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,655,165,715
  5 1398/01/23 4,305,116 4,246,531 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,830,977,374
  6 1398/01/22 4,305,449 4,246,864 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,834,961,878
  7 1398/01/21 4,305,782 4,247,197 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,838,946,539
  8 1398/01/20 4,213,998 4,156,690 0 0 94,437 0 82,467 11,970 49,755,576,703
  9 1398/01/19 4,177,029 4,120,246 0 0 94,437 0 82,467 11,970 49,319,342,729
  10 1398/01/18 4,175,471 4,118,714 0 0 94,437 0 82,467 11,970 49,301,012,021
  11 1398/01/17 4,127,911 4,072,470 0 0 94,437 0 82,467 11,970 48,747,465,270
  12 1398/01/16 4,067,901 4,012,664 0 0 94,437 0 82,467 11,970 48,031,592,496
  13 1398/01/15 4,068,221 4,012,985 0 0 94,437 0 82,467 11,970 48,035,425,712
  14 1398/01/14 4,068,541 4,013,305 0 0 94,437 0 82,467 11,970 48,039,259,082
  15 1398/01/13 4,068,861 4,013,625 0 0 94,437 0 82,467 11,970 48,043,092,607
  16 1398/01/12 4,069,182 4,013,945 0 5 94,437 0 82,467 11,970 48,046,926,284
  17 1398/01/11 4,069,502 4,014,243 0 0 94,432 0 82,467 11,965 48,030,412,527
  18 1398/01/10 4,045,420 3,990,510 0 0 94,432 0 82,467 11,965 47,746,450,886
  19 1398/01/09 3,950,991 3,897,157 0 0 94,432 0 82,467 11,965 46,629,480,513
  20 1398/01/08 3,951,295 3,897,461 0 0 94,432 0 82,467 11,965 46,633,119,971