اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/05
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,784
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,216
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 63,163,592,722
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,833,874
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,815,881
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,817,108
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/05 1,833,874 1,815,881 1,227 0 92,213 0 57,429 34,784 63,163,592,722
  2 1396/12/04 1,833,078 1,809,990 7,500- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,958,679,971
  3 1396/12/03 1,832,876 1,809,792 7,215- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,951,790,639
  4 1396/12/02 1,833,054 1,809,961 7,215- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,957,666,994
  5 1396/12/01 1,829,184 1,806,146 6,285- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,824,981,457
  6 1396/11/30 1,829,272 1,806,234 6,285- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,828,028,480
  7 1396/11/29 1,827,851 1,804,833 5,769- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,779,327,334
  8 1396/11/28 1,832,680 1,809,511 6,705- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,942,034,085
  9 1396/11/27 1,835,084 1,811,897 5,479- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,025,034,707
  10 1396/11/26 1,835,206 1,812,019 5,479- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,029,278,418
  11 1396/11/25 1,835,328 1,812,141 5,479- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,033,522,371
  12 1396/11/24 1,830,650 1,807,532 5,339- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,873,185,340
  13 1396/11/23 1,830,012 1,805,402 3,997- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,799,109,900
  14 1396/11/22 1,830,613 1,805,994 5,180- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,819,708,102
  15 1396/11/21 1,830,738 1,806,119 5,180- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,824,053,002
  16 1396/11/20 1,831,161 1,806,538 6,177- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,838,605,362
  17 1396/11/19 1,831,281 1,806,658 6,176- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,842,791,045
  18 1396/11/18 1,831,401 1,806,778 6,176- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,846,977,164
  19 1396/11/17 1,827,248 1,802,818 6,091- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,709,237,877
  20 1396/11/16 1,827,397 1,803,211 4,409- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,722,877,782
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق