اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,236
تعداد واحدهای باقی مانده: 189,764
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,214,393,279
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,083,190
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,049,472
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,049,472
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/31 3,083,190 3,049,472 0 0 92,222 0 81,986 10,236 31,214,393,279
  2 1397/06/30 3,065,497 3,035,667 0 0 92,222 0 81,986 10,236 31,073,083,021
  3 1397/06/29 3,065,446 3,035,616 0 0 92,222 0 81,986 10,236 31,072,563,749
  4 1397/06/28 3,065,620 3,035,790 0 0 92,222 0 81,986 10,236 31,074,346,125
  5 1397/06/27 3,065,802 3,035,972 0 9 92,222 4,076 81,986 10,236 31,076,209,291
  6 1397/06/26 3,062,083 3,038,497 0 0 92,213 0 77,910 14,303 43,459,624,714
  7 1397/06/25 2,988,845 2,965,229 0 0 92,213 0 77,910 14,303 42,411,672,238
  8 1397/06/24 3,015,040 2,991,155 0 0 92,213 0 77,910 14,303 42,782,496,414
  9 1397/06/23 2,981,681 2,954,177 0 0 92,213 0 77,910 14,303 42,253,596,541
  10 1397/06/22 2,981,854 2,954,350 0 0 92,213 0 77,910 14,303 42,256,071,663
  11 1397/06/21 2,982,027 2,954,523 0 0 92,213 0 77,910 14,303 42,258,548,331
  12 1397/06/20 2,849,477 2,819,114 0 0 92,213 3,452 77,910 14,303 40,321,787,919
  13 1397/06/19 2,769,626 2,745,802 0 0 92,213 0 74,458 17,755 48,751,712,513
  14 1397/06/18 2,679,628 2,657,803 0 0 92,213 0 74,458 17,755 47,189,298,006
  15 1397/06/17 2,630,696 2,610,857 0 0 92,213 0 74,458 17,755 46,355,765,959
  16 1397/06/16 2,581,167 2,556,244 0 0 92,213 0 74,458 17,755 45,386,113,608
  17 1397/06/15 2,581,299 2,556,375 0 0 92,213 0 74,458 17,755 45,388,444,894
  18 1397/06/14 2,581,456 2,556,533 0 0 92,213 0 74,458 17,755 45,391,235,785
  19 1397/06/13 2,598,151 2,572,079 0 0 92,213 0 74,458 17,755 45,667,268,342
  20 1397/06/12 2,540,768 2,515,291 0 0 92,213 0 74,458 17,755 44,658,991,133