اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,773
تعداد واحدهای باقی مانده: 182,227
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 36,065,402,072
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,056,310
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,029,224
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,029,224
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/27 2,056,310 2,029,224 0 0 92,213 0 74,440 17,773 36,065,402,072
  2 1397/03/26 1,970,904 1,944,826 0 0 92,213 0 74,440 17,773 34,565,400,864
  3 1397/03/25 1,970,964 1,944,887 0 0 92,213 0 74,440 17,773 34,566,468,002
  4 1397/03/24 1,971,024 1,944,947 0 0 92,213 0 74,440 17,773 34,567,537,308
  5 1397/03/23 1,971,084 1,945,007 0 0 92,213 0 74,440 17,773 34,568,605,783
  6 1397/03/22 1,897,396 1,868,640 0 0 92,213 7,047 74,440 17,773 33,211,340,802
  7 1397/03/21 1,866,355 1,844,949 0 0 92,213 9,950 67,393 24,820 45,791,626,776
  8 1397/03/20 1,859,874 1,844,364 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,128,533,821
  9 1397/03/19 1,866,750 1,850,767 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,351,155,796
  10 1397/03/18 1,869,243 1,848,410 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,269,229,207
  11 1397/03/17 1,869,220 1,848,387 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,268,429,728
  12 1397/03/16 1,869,198 1,848,365 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,267,635,465
  13 1397/03/15 1,869,175 1,848,342 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,266,846,407
  14 1397/03/14 1,869,152 1,848,319 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,266,062,550
  15 1397/03/13 1,869,130 1,848,297 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,265,283,776
  16 1397/03/12 1,866,820 1,845,878 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,181,185,384
  17 1397/03/11 1,856,088 1,834,806 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,796,203,799
  18 1397/03/10 1,856,068 1,834,786 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,795,512,626
  19 1397/03/09 1,856,049 1,834,766 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,794,826,146
  20 1397/03/08 1,851,805 1,830,581 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,649,309,141
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق