صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۶۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۸,۳۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۰۵,۲۹۷,۱۳۷,۹۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۱۶۵,۸۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۰۳۵,۲۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۰۳۵,۲۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۹
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۹,۱۶۵,۸۳۱ ۹,۰۳۵,۲۷۹ ۰ ۵۷۳ ۹۹,۶۰۵ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۱,۶۵۴ ۱۰۵,۲۹۷,۱۳۷,۹۷۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۸,۹۶۲,۱۵۸ ۸,۸۳۰,۶۴۸ ۰ ۳۶۴ ۹۹,۰۳۲ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۱,۰۸۱ ۹۷,۸۵۲,۴۱۴,۷۴۱
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۸,۹۰۲,۰۹۸ ۸,۷۷۱,۲۹۴ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۹۴,۰۰۱,۹۶۰,۳۹۴
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۸,۷۵۱,۳۴۳ ۸,۶۳۲,۲۷۵ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۹۲,۵۱۲,۰۸۶,۹۴۵
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۸,۴۵۷,۸۹۷ ۸,۳۴۵,۴۵۲ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۹,۴۳۸,۲۰۴,۰۷۵
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۸,۴۵۸,۵۱۷ ۸,۳۴۶,۰۷۲ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۹,۴۴۴,۸۵۱,۰۰۴
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۸,۴۵۹,۱۳۷ ۸,۳۴۶,۶۹۲ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۹,۴۵۱,۴۹۷,۹۶۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۸,۴۵۹,۷۵۷ ۸,۳۴۷,۳۱۲ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۹,۴۵۸,۱۴۴,۹۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۸,۴۶۰,۳۷۸ ۸,۳۴۷,۹۳۲ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۹,۴۶۴,۷۹۱,۹۵۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۸,۳۷۷,۵۴۱ ۸,۲۶۶,۲۹۱ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۸,۵۸۹,۸۳۶,۶۹۱
۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۸,۱۳۵,۶۶۹ ۸,۰۳۰,۷۴۵ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۶,۰۶۵,۴۹۸,۷۷۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۷,۹۷۶,۲۰۵ ۷,۸۷۰,۲۹۶ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۴,۳۴۵,۹۵۸,۶۵۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۷,۹۷۶,۷۵۷ ۷,۸۷۰,۸۴۸ ۰ ۰ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۴,۳۵۱,۸۷۸,۱۱۱
۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۷,۹۷۷,۳۱۰ ۷,۸۷۱,۴۰۰ ۰ ۲۵ ۹۸,۶۶۸ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۷۱۷ ۸۴,۳۵۷,۷۹۷,۵۸۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۷,۷۷۹,۲۴۸ ۷,۶۷۵,۹۴۱ ۰ ۰ ۹۸,۶۴۳ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۶۹۲ ۸۲,۰۷۱,۱۶۶,۱۸۷
۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۷,۸۰۹,۹۸۳ ۷,۷۰۶,۲۴۴ ۰ ۰ ۹۸,۶۴۳ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۶۹۲ ۸۲,۳۹۵,۱۵۸,۶۱۷
۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۷,۸۱۰,۵۲۸ ۷,۷۰۶,۷۸۸ ۰ ۰ ۹۸,۶۴۳ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۶۹۲ ۸۲,۴۰۰,۹۸۰,۲۷۳
۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۷,۸۱۱,۰۷۲ ۷,۷۰۷,۳۳۳ ۰ ۰ ۹۸,۶۴۳ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۶۹۲ ۸۲,۴۰۶,۸۰۱,۹۳۸
۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۷,۸۱۱,۶۱۷ ۷,۷۰۷,۸۷۷ ۰ ۰ ۹۸,۶۴۳ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۶۹۲ ۸۲,۴۱۲,۶۲۳,۶۱۲
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷,۸۱۲,۱۱۹ ۷,۷۰۸,۳۸۰ ۰ ۶۳ ۹۸,۶۴۳ ۰ ۸۷,۹۵۱ ۱۰,۶۹۲ ۸۲,۴۱۷,۹۹۶,۵۸۷