اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,272
تعداد واحدهای باقی مانده: 188,728
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,729,624,461
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,554,638
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,524,630
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,524,630
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/26 3,554,638 3,524,630 0 0 93,287 0 82,015 11,272 39,729,624,461
  2 1397/08/25 3,625,792 3,595,060 0 0 93,287 0 82,015 11,272 40,523,519,517
  3 1397/08/24 3,625,802 3,595,071 0 0 93,287 0 82,015 11,272 40,523,636,881
  4 1397/08/23 3,625,813 3,595,081 0 0 93,287 0 82,015 11,272 40,523,755,786
  5 1397/08/22 3,662,278 3,630,373 0 0 93,287 0 82,015 11,272 40,921,563,914
  6 1397/08/21 3,630,601 3,598,254 0 0 93,287 0 82,015 11,272 40,559,517,121
  7 1397/08/20 3,586,053 3,553,680 0 0 93,287 17 82,015 11,272 40,057,083,260
  8 1397/08/19 3,645,375 3,611,874 0 0 93,287 0 81,998 11,289 40,774,439,960
  9 1397/08/18 3,675,342 3,641,532 0 0 93,287 0 81,998 11,289 41,109,251,706
  10 1397/08/17 3,675,382 3,641,572 0 0 93,287 0 81,998 11,289 41,109,708,139
  11 1397/08/16 3,675,423 3,641,613 0 0 93,287 0 81,998 11,289 41,110,168,174
  12 1397/08/15 3,675,464 3,641,654 0 0 93,287 0 81,998 11,289 41,110,632,672
  13 1397/08/14 3,603,746 3,570,678 0 0 93,287 0 81,998 11,289 40,309,378,794
  14 1397/08/13 3,546,045 3,513,573 0 0 93,287 0 81,998 11,289 39,664,727,936
  15 1397/08/12 3,571,248 3,538,515 0 0 93,287 0 81,998 11,289 39,946,299,328
  16 1397/08/11 3,558,471 3,528,890 0 0 93,287 0 81,998 11,289 39,837,640,355
  17 1397/08/10 3,558,334 3,528,753 0 2 93,287 0 81,998 11,289 39,836,092,562
  18 1397/08/09 3,558,198 3,528,611 0 0 93,285 0 81,998 11,287 39,827,433,909
  19 1397/08/08 3,509,257 3,480,176 0 0 93,285 0 81,998 11,287 39,280,742,979
  20 1397/08/07 3,509,119 3,480,037 0 0 93,285 0 81,998 11,287 39,279,181,734