صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۷۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۸,۲۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۶,۵۹۰,۰۶۴,۱۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۹۹,۱۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۳۳,۴۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۳۳,۴۵۳
تاریخ انتشار
1398/05/29
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۴,۸۹۹,۱۶۸ ۴,۸۳۳,۴۵۳ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۳۲ ۱۱,۷۰۸ ۵۶,۵۹۰,۰۶۴,۱۰۰
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۴,۸۹۹,۴۴۸ ۴,۸۳۳,۷۳۳ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۱۰ ۸۴,۱۳۲ ۱۱,۷۰۸ ۵۶,۵۹۳,۳۴۲,۶۵۸
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۴,۸۶۲,۹۲۰ ۴,۷۹۷,۷۸۶ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۶,۲۲۰,۴۵۶,۱۲۹
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۴,۸۷۱,۰۵۵ ۴,۸۰۵,۸۰۶ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۶,۳۱۴,۴۳۱,۵۶۸
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۴,۸۷۴,۶۶۱ ۴,۸۰۹,۳۶۴ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۶,۳۵۶,۱۲۳,۲۷۶
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۴,۸۷۴,۹۳۸ ۴,۸۰۹,۶۴۱ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۶,۳۵۹,۳۷۲,۹۶۴
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۴,۸۷۵,۲۱۶ ۴,۸۰۹,۹۱۸ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۶,۳۶۲,۶۲۴,۴۵۹
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۴,۸۱۸,۷۱۳ ۴,۷۵۵,۲۵۲ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۵,۷۲۲,۰۴۴,۸۶۵
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۴,۸۲۵,۲۷۵ ۴,۷۶۱,۷۲۲ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۵,۷۹۷,۸۶۳,۸۸۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۴,۸۲۵,۵۴۶ ۴,۷۶۱,۹۹۴ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۵,۸۰۱,۰۴۳,۵۷۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۴,۸۱۸,۹۴۰ ۴,۷۵۶,۳۱۰ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۵,۷۳۴,۴۳۸,۵۴۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۴,۸۱۵,۶۴۸ ۴,۷۵۴,۹۸۷ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۵,۷۱۸,۹۳۴,۰۰۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۴,۸۱۵,۹۰۹ ۴,۷۵۵,۲۴۸ ۰ ۰ ۹۵,۸۴۰ ۰ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۵,۷۲۱,۹۹۱,۰۲۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۴,۸۱۶,۱۷۰ ۴,۷۵۵,۵۰۹ ۰ ۲۲۸ ۹۵,۸۴۰ ۱۳ ۸۴,۱۲۲ ۱۱,۷۱۸ ۵۵,۷۲۵,۰۴۹,۸۳۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۴,۸۱۹,۹۲۳ ۴,۷۵۱,۸۰۳ ۰ ۰ ۹۵,۶۱۲ ۰ ۸۴,۱۰۹ ۱۱,۵۰۳ ۵۴,۶۵۹,۹۹۴,۷۹۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۴,۸۵۴,۰۰۰ ۴,۷۸۵,۳۹۷ ۰ ۰ ۹۵,۶۱۲ ۰ ۸۴,۱۰۹ ۱۱,۵۰۳ ۵۵,۰۴۶,۴۲۴,۸۴۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۴,۸۵۳,۵۹۲ ۴,۷۸۵,۶۵۵ ۰ ۰ ۹۵,۶۱۲ ۰ ۸۴,۱۰۹ ۱۱,۵۰۳ ۵۵,۰۴۹,۳۹۰,۷۶۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۴,۸۴۲,۴۷۴ ۴,۷۷۴,۰۱۹ ۰ ۰ ۹۵,۶۱۲ ۰ ۸۴,۱۰۹ ۱۱,۵۰۳ ۵۴,۹۱۵,۵۴۴,۴۷۱
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۴,۸۵۷,۷۲۳ ۴,۷۸۹,۸۷۹ ۰ ۰ ۹۵,۶۱۲ ۰ ۸۴,۱۰۹ ۱۱,۵۰۳ ۵۵,۰۹۷,۹۷۵,۲۱۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۴,۸۵۸,۰۰۲ ۴,۷۹۰,۱۵۸ ۰ ۰ ۹۵,۶۱۲ ۰ ۸۴,۱۰۹ ۱۱,۵۰۳ ۵۵,۱۰۱,۱۸۴,۳۸۶