صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۶,۵۵۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۳,۴۴۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۱۴۲,۷۳۱,۵۱۸,۱۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۰۲۷,۹۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۹۲۶,۱۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۹۲۶,۱۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۷
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۱۵,۰۲۷,۹۴۹ ۱۴,۹۲۶,۱۵۵ ۱۴,۹۲۶,۱۵۵ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۶۶ ۳۱۱,۸۵۸ ۷۶,۵۵۹ ۱,۱۴۲,۷۳۱,۵۱۸,۱۱۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۱۵,۱۸۴,۱۹۶ ۱۵,۰۸۱,۴۱۵ ۱۵,۰۸۱,۴۱۵ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۴ ۳۱۱,۷۹۲ ۷۶,۶۲۵ ۱,۱۵۵,۶۱۳,۳۹۴,۳۱۱
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۵,۲۵۳,۶۵۰ ۱۵,۱۵۱,۱۱۵ ۱۵,۱۵۱,۱۱۵ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۰ ۳۱۱,۷۸۸ ۷۶,۶۲۹ ۱,۱۶۱,۰۱۴,۷۵۴,۲۷۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۱۵,۲۰۷,۶۳۱ ۱۵,۱۰۴,۷۲۹ ۱۵,۱۰۴,۷۲۹ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۰ ۳۱۱,۷۸۸ ۷۶,۶۲۹ ۱,۱۵۷,۴۶۰,۲۵۵,۳۱۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱۵,۲۰۸,۳۹۵ ۱۵,۱۰۵,۴۹۳ ۱۵,۱۰۵,۴۹۳ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۱۱۰ ۳۱۱,۷۸۸ ۷۶,۶۲۹ ۱,۱۵۷,۵۱۸,۸۰۸,۹۰۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۵,۲۰۹,۰۱۲ ۱۵,۱۰۶,۲۵۷ ۱۵,۱۰۶,۲۵۷ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۲۳ ۳۱۱,۶۷۸ ۷۶,۷۳۹ ۱,۱۵۹,۲۳۹,۰۶۰,۹۶۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۵,۱۸۴,۱۹۰ ۱۵,۰۸۱,۶۱۸ ۱۵,۰۸۱,۶۱۸ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۴۸ ۳۱۱,۶۵۵ ۷۶,۷۶۲ ۱,۱۵۷,۶۹۵,۱۴۳,۴۸۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۵,۰۰۳,۷۷۵ ۱۴,۹۰۳,۶۶۴ ۱۴,۹۰۳,۶۶۴ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۱,۲۸۴ ۳۱۱,۶۰۷ ۷۶,۸۱۰ ۱,۱۴۴,۷۵۰,۴۳۷,۵۷۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۵,۰۰۳,۱۱۰ ۱۴,۹۰۰,۸۹۲ ۱۴,۹۰۰,۸۹۲ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۶۶ ۳۱۰,۳۲۳ ۷۸,۰۹۴ ۱,۱۶۳,۶۷۰,۲۸۴,۰۵۸
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۱۵,۱۴۵,۲۴۱ ۱۵,۰۴۱,۷۶۱ ۱۵,۰۴۱,۷۶۱ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۰ ۳۱۰,۲۵۷ ۷۸,۱۶۰ ۱,۱۷۵,۶۶۴,۰۵۲,۱۸۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۱۵,۲۳۲,۳۱۰ ۱۵,۱۲۸,۲۳۷ ۱۵,۱۲۸,۲۳۷ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۰ ۳۱۰,۲۵۷ ۷۸,۱۶۰ ۱,۱۸۲,۴۲۳,۰۱۱,۳۶۱
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۱۵,۲۳۳,۰۶۵ ۱۵,۱۲۸,۹۹۲ ۱۵,۱۲۸,۹۹۲ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۲۵ ۳۱۰,۲۵۷ ۷۸,۱۶۰ ۱,۱۸۲,۴۸۲,۰۰۷,۱۱۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۵,۲۳۳,۷۸۷ ۱۵,۱۲۹,۷۴۷ ۱۵,۱۲۹,۷۴۷ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۰ ۳۱۰,۲۳۲ ۷۸,۱۸۵ ۱,۱۸۲,۹۱۹,۲۶۸,۹۵۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۵,۲۴۱,۷۲۹ ۱۵,۱۳۷,۴۰۱ ۱۵,۱۳۷,۴۰۱ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۴۸۴ ۳۱۰,۲۳۲ ۷۸,۱۸۵ ۱,۱۸۳,۵۱۷,۷۲۷,۴۱۱
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۵,۲۴۱,۸۴۶ ۱۵,۱۳۸,۱۶۰ ۱۵,۱۳۸,۱۶۰ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۲۹۹ ۳۰۹,۷۴۸ ۷۸,۶۶۹ ۱,۱۹۰,۹۰۳,۹۰۲,۴۰۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۱۵,۳۶۹,۳۹۶ ۱۵,۲۶۴,۹۳۱ ۱۵,۲۶۴,۹۳۱ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۰ ۳۰۹,۴۴۹ ۷۸,۹۶۸ ۱,۲۰۵,۴۴۱,۰۹۷,۵۹۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۵,۵۲۵,۳۲۲ ۱۵,۴۱۹,۰۶۸ ۱۵,۴۱۹,۰۶۸ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۰ ۳۰۹,۴۴۹ ۷۸,۹۶۸ ۱,۲۱۷,۶۱۲,۹۴۹,۵۰۲
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۱۵,۶۷۲,۰۰۳ ۱۵,۵۶۳,۷۶۴ ۱۵,۵۶۳,۷۶۴ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۰ ۳۰۹,۴۴۹ ۷۸,۹۶۸ ۱,۲۲۹,۰۳۹,۳۰۴,۷۷۱
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۱۵,۶۷۲,۸۱۹ ۱۵,۵۶۴,۵۸۰ ۱۵,۵۶۴,۵۸۰ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۱۱ ۳۰۹,۴۴۹ ۷۸,۹۶۸ ۱,۲۲۹,۱۰۳,۷۳۱,۷۶۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۵,۶۷۳,۶۲۰ ۱۵,۵۶۵,۳۹۶ ۱۵,۵۶۵,۳۹۶ ۰ ۰ ۳۸۸,۴۱۷ ۱۲۶ ۳۰۹,۴۳۸ ۷۸,۹۷۹ ۱,۲۲۹,۳۳۹,۳۸۵,۱۶۰
  مشاهده همه