صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۶۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۶,۳۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳,۶۲۸,۱۵۷,۸۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۳۲,۴۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۸۲,۱۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۸۲,۱۷۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۵,۴۳۲,۴۴۳ ۵,۳۸۲,۱۷۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۶۲۸,۱۵۷,۸۳۹
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۵,۳۹۰,۷۷۷ ۵,۳۴۷,۵۹۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۱۵۵,۰۴۷,۴۳۱
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۵,۴۰۳,۹۱۴ ۵,۳۶۲,۲۶۴ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۳۵۵,۷۶۹,۳۰۲
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۵,۴۰۲,۷۷۳ ۵,۳۶۲,۶۶۰ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۳۶۱,۱۸۸,۰۸۳
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۵,۴۰۲,۹۹۶ ۵,۳۶۲,۸۸۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۳۶۴,۲۳۷,۰۶۴
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۵,۴۰۳,۲۱۹ ۵,۳۶۳,۱۰۶ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۳۶۷,۲۸۷,۴۶۶
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۵,۴۰۳,۴۴۲ ۵,۳۶۳,۳۲۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۳۷۰,۳۳۹,۲۸۶
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۵,۴۰۱,۴۸۴ ۵,۳۵۹,۱۲۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۳۱۲,۸۲۶,۵۸۹
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۵,۴۴۴,۸۴۲ ۵,۴۰۷,۹۰۷ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۹۸۰,۱۷۰,۴۶۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۵,۴۴۶,۱۵۷ ۵,۴۱۱,۳۸۴ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۴,۰۲۷,۷۳۶,۴۰۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۵,۴۵۵,۸۳۹ ۵,۴۲۶,۴۶۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۴,۲۳۴,۰۱۶,۶۵۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۵,۴۵۶,۰۲۳ ۵,۴۲۶,۶۴۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۴,۲۳۶,۵۴۱,۷۵۳
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۵,۴۵۶,۲۳۳ ۵,۴۲۶,۸۵۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۴,۲۳۹,۴۱۸,۲۱۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۵,۴۳۰,۰۴۷ ۵,۳۹۷,۱۰۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۸۳۲,۳۹۳,۰۶۷
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۵,۴۳۰,۲۵۳ ۵,۳۹۷,۳۱۰ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۸۳۵,۲۰۷,۴۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۵,۴۰۲,۱۴۹ ۵,۳۶۲,۳۱۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۲۹۲ ۸۴,۵۷۲ ۱۳,۶۸۰ ۷۳,۳۵۶,۵۲۶,۶۹۴
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۵,۴۰۱,۵۲۴ ۵,۳۶۲,۵۲۷ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۷۴,۹۲۵,۲۲۳,۸۴۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۵,۴۴۸,۶۵۷ ۵,۴۰۹,۸۵۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۷۵,۵۸۶,۴۵۰,۷۴۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۵,۴۴۸,۸۷۵ ۵,۴۱۰,۰۷۰ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۷۵,۵۸۹,۴۹۷,۵۴۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۵,۴۴۹,۱۳۲ ۵,۴۱۰,۳۲۷ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۷۵,۵۹۳,۰۹۵,۷۶۸