صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۳,۰۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۹۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۹۰۳,۴۳۹,۴۸۵,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۸۰۴,۰۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۵۸۴,۹۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۵۸۴,۹۱۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳۰,۸۰۴,۰۶۸ ۳۰,۵۸۴,۹۱۷ ۰ ۱,۳۶۲ ۳۱۹,۶۱۳ ۲۰ ۱۲۶,۵۹۵ ۱۹۳,۰۱۸ ۵,۹۰۳,۴۳۹,۴۸۵,۹۹۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳۰,۸۳۹,۸۱۳ ۳۰,۶۰۷,۵۱۶ ۰ ۱,۲۲۰ ۳۱۸,۲۵۱ ۱,۲۰۳ ۱۲۶,۵۷۵ ۱۹۱,۶۷۶ ۵,۸۶۶,۷۲۶,۲۳۰,۳۱۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳۰,۱۶۳,۶۰۲ ۲۹,۹۳۶,۱۶۸ ۰ ۰ ۳۱۷,۰۳۱ ۰ ۱۲۵,۳۷۲ ۱۹۱,۶۵۹ ۵,۷۳۷,۵۳۶,۰۸۳,۹۵۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۲۹,۱۹۵,۴۷۷ ۲۸,۹۷۵,۲۵۶ ۰ ۰ ۳۱۷,۰۳۱ ۰ ۱۲۵,۳۷۲ ۱۹۱,۶۵۹ ۵,۵۵۳,۳۶۸,۶۱۴,۵۵۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۲۹,۱۹۷,۱۷۳ ۲۸,۹۷۶,۹۵۲ ۰ ۱,۱۷۸ ۳۱۷,۰۳۱ ۲۵۹ ۱۲۵,۳۷۲ ۱۹۱,۶۵۹ ۵,۵۵۳,۶۹۳,۶۷۳,۳۸۳
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۲۹,۱۹۸,۵۷۰ ۲۸,۹۷۷,۲۸۸ ۰ ۹۷۰ ۳۱۵,۸۵۳ ۱۶۶ ۱۲۵,۱۱۳ ۱۹۰,۷۴۰ ۵,۵۲۷,۱۲۷,۹۳۸,۷۴۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۲۹,۰۷۵,۱۶۳ ۲۸,۸۵۳,۷۹۹ ۰ ۳۹۵ ۳۱۴,۸۸۳ ۵,۲۷۲ ۱۲۴,۹۴۷ ۱۸۹,۹۳۶ ۵,۴۸۰,۳۷۵,۱۱۵,۳۰۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۲۸,۵۴۴,۴۰۸ ۲۸,۳۳۱,۴۳۶ ۰ ۱,۶۰۶ ۳۱۴,۴۸۸ ۸۰۰ ۱۱۹,۶۷۵ ۱۹۴,۸۱۳ ۵,۵۱۹,۳۳۲,۱۳۵,۳۵۰
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۸,۵۰۹,۰۵۷ ۲۸,۲۹۵,۴۶۶ ۰ ۴۱ ۳۱۲,۸۸۲ ۳,۳۰۳ ۱۱۸,۸۷۵ ۱۹۴,۰۰۷ ۵,۴۸۹,۵۱۸,۵۴۵,۲۹۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۲۸,۴۷۳,۴۰۲ ۲۸,۲۶۳,۷۲۷ ۰ ۰ ۳۱۲,۸۴۱ ۰ ۱۱۵,۵۷۲ ۱۹۷,۲۶۹ ۵,۵۷۵,۵۵۷,۲۱۵,۵۱۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۲۷,۷۲۳,۵۷۸ ۲۷,۵۰۳,۷۸۶ ۰ ۰ ۳۱۲,۸۴۱ ۰ ۱۱۵,۵۷۲ ۱۹۷,۲۶۹ ۵,۴۲۵,۶۴۴,۳۶۸,۱۰۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۲۷,۷۲۵,۱۳۳ ۲۷,۵۰۵,۳۴۱ ۰ ۶۵۵ ۳۱۲,۸۴۱ ۳,۱۱۳ ۱۱۵,۵۷۲ ۱۹۷,۲۶۹ ۵,۴۲۵,۹۵۱,۰۵۴,۰۵۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۲۷,۷۲۳,۲۶۳ ۲۷,۵۰۶,۱۷۶ ۰ ۳,۳۷۲ ۳۱۲,۱۸۶ ۴۰۲ ۱۱۲,۴۵۹ ۱۹۹,۷۲۷ ۵,۴۹۳,۷۲۵,۹۶۱,۴۶۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۲۷,۹۰۴,۵۶۴ ۲۷,۶۸۲,۷۹۱ ۰ ۲,۰۵۰ ۳۰۸,۸۱۴ ۸۲۰ ۱۱۲,۰۵۷ ۱۹۶,۷۵۷ ۵,۴۴۶,۷۸۲,۸۱۸,۶۷۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۲۸,۰۶۱,۶۹۷ ۲۷,۸۳۷,۲۳۵ ۰ ۵۲۶ ۳۰۶,۷۶۴ ۱,۸۴۴ ۱۱۱,۲۳۷ ۱۹۵,۵۲۷ ۵,۴۴۲,۹۳۱,۰۲۰,۴۱۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۲۷,۳۵۱,۳۴۶ ۲۷,۱۳۳,۵۷۷ ۰ ۱,۸۴۹ ۳۰۶,۲۳۸ ۱,۹۷۳ ۱۰۹,۳۹۳ ۱۹۶,۸۴۵ ۵,۳۴۱,۱۰۸,۹۲۴,۴۶۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۲۶,۴۷۳,۳۴۶ ۲۶,۲۶۱,۰۴۹ ۰ ۰ ۳۰۴,۳۸۹ ۰ ۱۰۷,۴۲۰ ۱۹۶,۹۶۹ ۵,۱۷۲,۶۱۲,۶۴۲,۸۳۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۲۶,۳۴۰,۹۵۸ ۲۶,۱۳۰,۱۷۷ ۰ ۰ ۳۰۴,۳۸۹ ۰ ۱۰۷,۴۲۰ ۱۹۶,۹۶۹ ۵,۱۴۶,۸۳۴,۸۰۰,۴۹۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۲۶,۳۴۲,۳۶۹ ۲۶,۱۳۱,۵۸۷ ۰ ۴,۴۳۰ ۳۰۴,۳۸۹ ۲,۱۱۵ ۱۰۷,۴۲۰ ۱۹۶,۹۶۹ ۵,۱۴۷,۱۱۲,۵۸۰,۰۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۲۶,۳۴۱,۵۱۶ ۲۶,۱۲۸,۲۲۵ ۰ ۱,۲۹۱ ۲۹۹,۹۵۹ ۱,۷۸۸ ۱۰۵,۳۰۵ ۱۹۴,۶۵۴ ۵,۰۸۵,۹۶۳,۴۵۴,۸۶۹