صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳,۹۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۶,۰۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۹,۹۰۱,۱۷۵,۳۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۷۷۷,۰۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۷۱۸,۶۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۷۱۸,۶۶۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۵,۷۷۷,۰۹۶ ۵,۷۱۸,۶۶۴ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۷۹,۹۰۱,۱۷۵,۳۳۴
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۵,۹۵۶,۰۱۰ ۵,۸۹۱,۹۳۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۲,۳۲۲,۱۵۵,۹۳۷
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۶,۰۷۲,۰۲۰ ۶,۰۰۵,۸۱۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۳,۹۱۳,۱۹۷,۹۳۵
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۶,۰۶۱,۶۱۳ ۵,۹۹۴,۵۵۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۳,۷۵۵,۸۹۹,۳۸۱
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۵,۹۴۰,۱۷۱ ۵,۸۷۴,۴۲۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۲,۰۷۷,۵۲۶,۵۳۸
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۵,۹۴۰,۵۶۷ ۵,۸۷۴,۸۲۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۲,۰۸۳,۰۵۸,۷۴۶
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۵,۹۴۰,۹۶۴ ۵,۸۷۵,۲۲۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۲,۰۸۸,۵۹۳,۶۶۷
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۶,۰۰۴,۹۴۶ ۵,۹۳۸,۶۳۴ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۲,۹۷۴,۵۹۲,۵۶۴
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۶,۱۳۸,۷۵۵ ۶,۰۶۱,۵۴۷ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۴,۶۹۱,۹۲۹,۳۴۲
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۶,۱۱۲,۵۵۰ ۶,۰۳۴,۰۶۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۴,۳۰۷,۹۹۴,۹۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۶,۲۶۴,۰۴۰ ۶,۱۸۲,۷۵۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۶,۳۸۵,۵۱۱,۶۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۶,۱۷۱,۸۶۶ ۶,۰۹۲,۷۹۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۵,۱۲۸,۵۸۷,۲۱۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۶,۱۷۲,۳۱۳ ۶,۰۹۳,۲۴۶ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۵,۱۳۴,۸۳۴,۷۶۴
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۶,۱۷۲,۷۶۰ ۶,۰۹۳,۶۹۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۵,۱۴۱,۰۸۴,۰۲۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۶,۰۶۵,۳۴۴ ۵,۹۸۱,۸۳۵ ۰ ۴۸ ۹۸,۲۵۲ ۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۷۲ ۸۳,۵۷۸,۲۰۲,۴۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۶,۱۲۵,۱۹۷ ۶,۰۴۰,۵۴۶ ۰ ۱۷ ۹۸,۲۰۴ ۱۰ ۸۴,۲۸۰ ۱۳,۹۲۴ ۸۴,۱۰۸,۵۵۹,۸۷۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۶,۰۴۸,۶۸۲ ۵,۹۶۱,۴۷۳ ۰ ۰ ۹۸,۱۸۷ ۰ ۸۴,۲۷۰ ۱۳,۹۱۷ ۸۲,۹۶۵,۸۱۹,۱۳۱
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۶,۰۶۷,۰۴۷ ۵,۹۸۲,۱۱۳ ۰ ۰ ۹۸,۱۸۷ ۰ ۸۴,۲۷۰ ۱۳,۹۱۷ ۸۳,۲۵۳,۰۶۲,۵۰۳
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۵,۹۶۷,۶۱۷ ۵,۸۸۵,۱۴۸ ۰ ۰ ۹۸,۱۸۷ ۰ ۸۴,۲۷۰ ۱۳,۹۱۷ ۸۱,۹۰۳,۶۰۳,۶۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۵,۹۶۸,۰۷۸ ۵,۸۸۵,۶۰۹ ۰ ۰ ۹۸,۱۸۷ ۰ ۸۴,۲۷۰ ۱۳,۹۱۷ ۸۱,۹۱۰,۰۲۴,۱۰۲