اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,231
تعداد واحدهای باقی مانده: 188,769
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 47,589,303,990
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,298,489
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,237,317
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,237,317
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 4,298,489 4,237,317 0 0 94,565 0 83,334 11,231 47,589,303,990
  2 1398/02/02 4,358,491 4,296,465 0 0 94,565 0 83,334 11,231 48,253,599,688
  3 1398/02/01 4,387,017 4,324,588 0 0 94,565 867 83,334 11,231 48,569,449,309
  4 1398/01/31 4,382,879 4,324,924 0 0 94,565 0 82,467 12,098 52,322,928,151
  5 1398/01/30 4,297,447 4,238,225 0 0 94,565 0 82,467 12,098 51,274,047,097
  6 1398/01/29 4,296,313 4,237,091 0 128 94,565 0 82,467 12,098 51,260,331,024
  7 1398/01/28 4,296,646 4,236,791 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,714,382,554
  8 1398/01/27 4,385,436 4,324,298 0 0 94,437 0 82,467 11,970 51,761,848,573
  9 1398/01/26 4,404,652 4,342,444 0 0 94,437 0 82,467 11,970 51,979,060,540
  10 1398/01/25 4,278,552 4,220,129 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,514,938,749
  11 1398/01/24 4,291,553 4,231,843 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,655,165,715
  12 1398/01/23 4,305,116 4,246,531 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,830,977,374
  13 1398/01/22 4,305,449 4,246,864 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,834,961,878
  14 1398/01/21 4,305,782 4,247,197 0 0 94,437 0 82,467 11,970 50,838,946,539
  15 1398/01/20 4,213,998 4,156,690 0 0 94,437 0 82,467 11,970 49,755,576,703
  16 1398/01/19 4,177,029 4,120,246 0 0 94,437 0 82,467 11,970 49,319,342,729
  17 1398/01/18 4,175,471 4,118,714 0 0 94,437 0 82,467 11,970 49,301,012,021
  18 1398/01/17 4,127,911 4,072,470 0 0 94,437 0 82,467 11,970 48,747,465,270
  19 1398/01/16 4,067,901 4,012,664 0 0 94,437 0 82,467 11,970 48,031,592,496
  20 1398/01/15 4,068,221 4,012,985 0 0 94,437 0 82,467 11,970 48,035,425,712