صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۳۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۹,۶۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۵,۹۹۳,۷۲۳,۰۵۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۴۴۵,۶۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۳۵۷,۷۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۳۵۷,۷۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۶,۴۴۵,۶۶۷ ۶,۳۵۷,۷۷۷ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۳۸۰ ۶۵,۹۹۳,۷۲۳,۰۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۶,۵۲۵,۴۴۸ ۶,۴۳۳,۸۷۷ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۱۸ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۳۸۰ ۶۶,۷۸۳,۶۴۵,۹۹۳
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۶,۵۳۰,۲۹۸ ۶,۴۴۱,۹۴۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۶۶,۹۸۳,۳۴۳,۰۳۴
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۶,۵۴۴,۸۹۳ ۶,۴۵۵,۰۵۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۶۷,۱۱۹,۶۶۶,۵۴۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۶,۳۷۷,۰۳۶ ۶,۲۹۴,۹۴۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۶۵,۴۵۴,۸۳۷,۰۴۷
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۶,۳۷۷,۷۸۶ ۶,۲۹۵,۶۹۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۶۵,۴۶۲,۶۳۹,۸۰۶
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۶,۳۷۸,۵۶۰ ۶,۲۹۶,۴۷۰ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۶۵,۴۷۰,۶۹۰,۷۹۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۶,۳۰۵,۲۹۶ ۶,۲۲۴,۲۵۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۶۴,۷۱۹,۷۶۲,۰۹۳
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۶,۲۲۰,۷۱۹ ۶,۱۴۴,۲۰۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۶۳,۸۸۷,۴۷۲,۸۴۹
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۶,۰۱۳,۲۱۴ ۵,۹۴۶,۴۳۴ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۶۱,۸۳۱,۰۱۶,۷۰۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۵,۸۱۹,۵۱۳ ۵,۷۵۵,۵۹۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۵۹,۸۴۶,۶۴۹,۲۳۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۵,۷۶۳,۵۱۹ ۵,۷۱۶,۷۴۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۵۹,۴۴۲,۷۴۰,۸۵۴
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۵,۷۵۲,۵۹۴ ۵,۷۰۵,۸۲۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۳۱۸ ۸۷,۸۶۰ ۱۰,۳۹۸ ۵۹,۳۲۹,۱۴۱,۵۷۱
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۵,۷۵۱,۸۴۷ ۵,۷۰۶,۴۶۴ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۴۲ ۱۰,۷۱۶ ۶۱,۱۵۰,۴۶۳,۰۰۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۵,۸۰۰,۲۶۲ ۵,۷۵۴,۴۶۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۴۲ ۱۰,۷۱۶ ۶۱,۶۶۴,۸۱۰,۲۷۳
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۵,۹۰۳,۳۰۰ ۵,۸۵۰,۳۸۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۴۲ ۱۰,۷۱۶ ۶۲,۶۹۲,۶۸۷,۳۴۶
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۵,۹۰۳,۹۵۰ ۵,۸۵۱,۰۳۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۴۲ ۱۰,۷۱۶ ۶۲,۶۹۹,۶۵۹,۳۸۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۵,۹۸۴,۶۴۲ ۵,۹۱۹,۷۰۰ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۴۲ ۱۰,۷۱۶ ۶۳,۴۳۵,۵۰۱,۳۵۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۶,۲۷۰,۳۴۷ ۶,۱۹۰,۷۰۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۴۲ ۱۰,۷۱۶ ۶۶,۳۳۹,۵۵۹,۴۱۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۶,۲۷۱,۰۹۸ ۶,۱۹۱,۴۵۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۵۴۲ ۱۰,۷۱۶ ۶۶,۳۴۷,۶۱۲,۴۷۱