اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,259
تعداد واحدهای باقی مانده: 188,741
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,621,464,580
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,373,261
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,341,457
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,341,457
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/20 3,373,261 3,341,457 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,621,464,580
  2 1397/09/19 3,365,152 3,333,433 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,531,118,576
  3 1397/09/18 3,349,727 3,318,168 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,359,255,186
  4 1397/09/17 3,317,193 3,285,952 0 0 93,291 0 82,032 11,259 36,996,532,457
  5 1397/09/16 3,348,177 3,317,540 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,352,179,351
  6 1397/09/15 3,348,215 3,317,577 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,352,601,834
  7 1397/09/14 3,348,253 3,317,615 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,353,027,811
  8 1397/09/13 3,311,843 3,281,582 0 0 93,291 0 82,032 11,259 36,947,327,207
  9 1397/09/12 3,329,818 3,299,371 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,147,620,982
  10 1397/09/11 3,264,929 3,235,153 0 0 93,291 0 82,032 11,259 36,424,590,486
  11 1397/09/10 3,198,132 3,170,561 0 0 93,291 0 82,032 11,259 35,697,351,434
  12 1397/09/09 3,280,816 3,252,390 0 0 93,291 0 82,032 11,259 36,618,661,385
  13 1397/09/08 3,280,762 3,252,336 0 0 93,291 0 82,032 11,259 36,618,055,154
  14 1397/09/07 3,280,712 3,252,286 0 0 93,291 0 82,032 11,259 36,617,490,867
  15 1397/09/06 3,361,965 3,332,699 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,522,856,448
  16 1397/09/05 3,365,221 3,335,920 0 0 93,291 0 82,032 11,259 37,559,126,339
  17 1397/09/04 3,460,307 3,430,022 0 0 93,291 0 82,032 11,259 38,618,618,913
  18 1397/09/03 3,460,208 3,429,924 0 0 93,291 0 82,032 11,259 38,617,509,050
  19 1397/09/02 3,496,755 3,467,316 0 0 93,291 0 82,032 11,259 39,038,509,408
  20 1397/09/01 3,496,649 3,467,210 0 4 93,291 0 82,032 11,259 39,037,321,169