صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۳,۷۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶,۲۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۸۶,۶۰۸,۹۳۳,۳۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۳۲۳,۶۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۱۲,۱۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۲۱۲,۱۹۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۷,۳۲۳,۶۸۴ ۱۷,۲۱۲,۱۹۸ ۰ ۱۳ ۳۷۳,۱۱۵ ۱۳۹ ۲۶۹,۳۱۶ ۱۰۳,۷۹۹ ۱,۷۸۶,۶۰۸,۹۳۳,۳۲۷
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۶,۸۸۰,۱۷۹ ۱۶,۷۷۳,۹۳۶ ۰ ۰ ۳۷۳,۱۰۲ ۶ ۲۶۹,۱۷۷ ۱۰۳,۹۲۵ ۱,۷۴۳,۲۳۱,۲۷۴,۸۸۵
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۶,۵۶۴,۶۹۳ ۱۶,۴۶۳,۵۱۶ ۰ ۰ ۳۷۳,۱۰۲ ۰ ۲۶۹,۱۷۱ ۱۰۳,۹۳۱ ۱,۷۱۱,۰۶۹,۶۷۰,۷۹۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۶,۲۹۱,۴۹۶ ۱۶,۱۸۴,۶۲۷ ۰ ۰ ۳۷۳,۱۰۲ ۰ ۲۶۹,۱۷۱ ۱۰۳,۹۳۱ ۱,۶۸۲,۰۸۴,۴۲۹,۳۳۷
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۶,۲۹۲,۳۰۵ ۱۶,۱۸۵,۴۳۵ ۰ ۱۲ ۳۷۳,۱۰۲ ۳۰ ۲۶۹,۱۷۱ ۱۰۳,۹۳۱ ۱,۶۸۲,۱۶۸,۴۹۴,۷۵۷
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۶,۲۹۳,۰۸۳ ۱۶,۱۸۶,۲۳۲ ۰ ۷۳۱ ۳۷۳,۰۹۰ ۰ ۲۶۹,۱۴۱ ۱۰۳,۹۴۹ ۱,۶۸۲,۵۴۲,۶۴۶,۹۲۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۶,۰۳۷,۹۰۳ ۱۵,۹۳۶,۰۴۴ ۰ ۵۳۲ ۳۷۲,۳۵۹ ۱۴۰ ۲۶۹,۱۴۱ ۱۰۳,۲۱۸ ۱,۶۴۴,۸۸۶,۶۳۱,۶۸۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۶,۰۸۴,۰۹۰ ۱۵,۹۸۱,۴۹۷ ۰ ۹۸۵ ۳۷۱,۸۲۷ ۱۴۸ ۲۶۹,۰۰۱ ۱۰۲,۸۲۶ ۱,۶۴۳,۳۱۳,۴۲۱,۹۱۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۶,۰۲۰,۰۸۱ ۱۵,۹۱۷,۴۹۴ ۰ ۲۸۷ ۳۷۰,۸۴۲ ۲۰ ۲۶۸,۸۵۳ ۱۰۱,۹۸۹ ۱,۶۲۳,۴۰۹,۲۷۷,۳۸۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۶,۳۰۱,۵۷۰ ۱۶,۱۹۶,۸۲۷ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۵ ۰ ۲۶۸,۸۳۳ ۱۰۱,۷۲۲ ۱,۶۴۷,۵۷۳,۶۱۶,۹۲۹
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۶,۳۷۰,۵۳۷ ۱۶,۲۶۵,۲۸۶ ۰ ۰ ۳۷۰,۵۵۵ ۰ ۲۶۸,۸۳۳ ۱۰۱,۷۲۲ ۱,۶۵۴,۵۳۷,۴۴۵,۰۷۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۶,۳۷۱,۲۴۲ ۱۶,۲۶۵,۹۹۱ ۰ ۵,۷۶۱ ۳۷۰,۵۵۵ ۱ ۲۶۸,۸۳۳ ۱۰۱,۷۲۲ ۱,۶۵۴,۶۰۹,۱۵۶,۱۵۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۶,۳۷۱,۹۹۱ ۱۶,۲۶۰,۴۲۳ ۰ ۶۲ ۳۶۴,۷۹۴ ۱۲۷ ۲۶۸,۸۳۲ ۹۵,۹۶۲ ۱,۵۶۰,۳۸۲,۶۷۰,۵۱۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۵,۹۱۰,۸۳۸ ۱۵,۸۰۲,۴۵۴ ۰ ۰ ۳۶۴,۷۳۲ ۰ ۲۶۸,۷۰۵ ۹۶,۰۲۷ ۱,۵۱۷,۴۶۲,۲۴۹,۵۳۳
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۵,۵۳۳,۳۶۷ ۱۵,۴۲۶,۶۴۵ ۰ ۱۳۰ ۳۶۴,۷۳۲ ۷۱۵ ۲۶۸,۷۰۵ ۹۶,۰۲۷ ۱,۴۸۱,۳۷۴,۴۴۵,۸۳۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۵,۱۷۴,۸۴۹ ۱۵,۰۷۱,۲۲۱ ۲۲۶,۸۹۰ ۱۳ ۳۶۴,۶۰۲ ۴۹ ۲۶۷,۹۹۰ ۹۶,۶۱۲ ۱,۴۵۶,۰۶۰,۸۴۱,۰۵۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۵,۱۳۵,۵۸۲ ۱۵,۰۳۲,۲۶۷ ۲۲۶,۹۷۲ ۰ ۳۶۴,۵۸۹ ۰ ۲۶۷,۹۴۱ ۹۶,۶۴۸ ۱,۴۵۲,۸۳۸,۵۶۰,۷۹۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۴,۷۶۱,۸۰۷ ۱۴,۶۶۱,۰۶۵ ۲۲۷,۹۱۵ ۰ ۳۶۴,۵۸۹ ۰ ۲۶۷,۹۴۱ ۹۶,۶۴۸ ۱,۴۱۶,۹۶۲,۵۷۸,۲۱۷
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۴,۷۶۲,۴۹۹ ۱۴,۶۶۱,۷۵۷ ۲۲۷,۹۱۶ ۱۳ ۳۶۴,۵۸۹ ۵۷ ۲۶۷,۹۴۱ ۹۶,۶۴۸ ۱,۴۱۷,۰۲۹,۴۹۴,۸۶۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۴,۷۶۳,۱۳۳ ۱۴,۶۶۲,۴۳۶ ۲۲۷,۸۱۲ ۰ ۳۶۴,۵۷۶ ۵۵ ۲۶۷,۸۸۴ ۹۶,۶۹۲ ۱,۴۱۷,۷۴۰,۲۷۵,۰۵۵