اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,263
تعداد واحدهای باقی مانده: 187,737
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 42,039,491,126
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,458,833
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,428,157
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,428,157
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/01 3,458,833 3,428,157 0 0 94,410 0 82,147 12,263 42,039,491,126
  2 1397/10/30 3,549,777 3,518,162 0 1 94,410 0 82,147 12,263 43,143,217,224
  3 1397/10/29 3,592,480 3,560,420 0 0 94,409 0 82,147 12,262 43,657,870,381
  4 1397/10/28 3,614,699 3,582,409 0 0 94,409 0 82,147 12,262 43,927,499,685
  5 1397/10/27 3,614,722 3,582,432 0 0 94,409 0 82,147 12,262 43,927,785,008
  6 1397/10/26 3,614,746 3,582,456 0 0 94,409 0 82,147 12,262 43,928,074,739
  7 1397/10/25 3,573,558 3,541,694 0 0 94,409 0 82,147 12,262 43,428,255,063
  8 1397/10/24 3,588,613 3,556,593 0 0 94,409 0 82,147 12,262 43,610,946,274
  9 1397/10/23 3,565,755 3,533,971 0 11 94,409 0 82,147 12,262 43,333,558,178
  10 1397/10/22 3,552,083 3,520,414 0 0 94,398 0 82,147 12,251 43,128,587,183
  11 1397/10/21 3,573,681 3,541,788 0 0 94,398 0 82,147 12,251 43,390,443,791
  12 1397/10/20 3,573,723 3,541,830 0 0 94,398 0 82,147 12,251 43,390,964,466
  13 1397/10/19 3,573,741 3,541,848 0 0 94,398 0 82,147 12,251 43,391,180,168
  14 1397/10/18 3,573,751 3,541,858 0 44 94,398 0 82,147 12,251 43,391,296,881
  15 1397/10/17 3,594,719 3,562,493 0 0 94,354 0 82,147 12,207 43,487,355,415
  16 1397/10/16 3,579,385 3,547,318 0 0 94,354 62 82,147 12,207 43,302,114,346
  17 1397/10/15 3,533,109 3,501,679 0 0 94,354 0 82,085 12,269 42,962,094,854
  18 1397/10/14 3,562,433 3,530,700 0 0 94,354 0 82,085 12,269 43,318,157,664
  19 1397/10/13 3,562,446 3,530,713 0 1,063 94,354 0 82,085 12,269 43,318,320,673
  20 1397/10/12 3,562,460 3,527,717 0 0 93,291 0 82,085 11,206 39,531,594,471