صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۰۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴,۹۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۸۱,۸۳۰,۹۲۴,۶۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۰۸۵,۶۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۹۶۸,۸۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۱۸۹,۱۰۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۷,۰۸۵,۶۰۴ ۱۶,۹۶۸,۸۴۹ ۲۲۰,۲۵۴ ۱۳ ۳۶۴,۴۷۲ ۳۸۱ ۲۵۹,۴۶۶ ۱۰۵,۰۰۶ ۱,۷۸۱,۸۳۰,۹۲۴,۶۸۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۷,۶۱۰,۶۲۷ ۱۷,۴۸۹,۹۹۵ ۲۱۹,۹۴۵ ۰ ۳۶۴,۴۵۹ ۲۱ ۲۵۹,۰۸۵ ۱۰۵,۳۷۴ ۱,۸۴۲,۹۹۰,۷۵۰,۲۱۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۸,۱۵۳,۴۳۰ ۱۸,۰۲۷,۴۱۴ ۲۲۱,۹۴۹ ۰ ۳۶۴,۴۵۹ ۰ ۲۵۹,۰۶۴ ۱۰۵,۳۹۵ ۱,۸۹۹,۹۹۹,۳۲۸,۴۲۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱۸,۴۶۵,۳۹۱ ۱۸,۳۳۷,۲۴۰ ۲۲۵,۰۹۷ ۰ ۳۶۴,۴۵۹ ۰ ۲۵۹,۰۶۴ ۱۰۵,۳۹۵ ۱,۹۳۲,۶۵۳,۴۱۱,۲۸۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۸,۴۶۶,۵۷۶ ۱۸,۳۳۸,۴۲۵ ۲۲۵,۰۹۷ ۰ ۳۶۴,۴۵۹ ۰ ۲۵۹,۰۶۴ ۱۰۵,۳۹۵ ۱,۹۳۲,۷۷۸,۲۹۲,۰۶۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱۸,۴۶۷,۷۶۱ ۱۸,۳۳۹,۶۱۰ ۲۲۵,۰۹۷ ۴۱ ۳۶۴,۴۵۹ ۳۸۰ ۲۵۹,۰۶۴ ۱۰۵,۳۹۵ ۱,۹۳۲,۹۰۳,۱۹۱,۵۰۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱۸,۴۶۸,۴۸۶ ۱۸,۳۴۰,۷۴۶ ۲۲۴,۳۷۵ ۲۱ ۳۶۴,۴۱۸ ۱۱ ۲۵۸,۶۸۴ ۱۰۵,۷۳۴ ۱,۹۳۹,۲۴۰,۳۹۲,۶۸۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۸,۵۵۲,۵۵۱ ۱۸,۴۲۴,۲۲۴ ۲۲۹,۳۲۰ ۱۵۰ ۳۶۴,۳۹۷ ۷۳۷ ۲۵۸,۶۷۳ ۱۰۵,۷۲۴ ۱,۹۴۷,۸۸۲,۶۸۷,۵۰۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱۸,۶۸۸,۴۲۸ ۱۸,۵۵۹,۸۸۳ ۲۳۴,۹۵۸ ۲ ۳۶۴,۲۴۷ ۸۹ ۲۵۷,۹۳۶ ۱۰۶,۳۱۱ ۱,۹۷۳,۱۱۹,۷۱۶,۸۹۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱۸,۹۹۶,۹۳۸ ۱۸,۸۶۴,۳۸۰ ۲۴۰,۹۹۲ ۱۴ ۳۶۴,۲۴۵ ۵۵ ۲۵۷,۸۴۷ ۱۰۶,۳۹۸ ۲,۰۰۷,۱۳۲,۲۸۳,۴۶۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱۸,۴۴۱,۲۴۲ ۱۸,۳۱۴,۵۵۷ ۲۵۳,۵۷۴ ۰ ۳۶۴,۲۳۱ ۰ ۲۵۷,۷۹۲ ۱۰۶,۴۳۹ ۱,۹۴۹,۳۸۳,۱۵۲,۹۵۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۸,۴۲۰,۲۹۵ ۱۸,۲۹۴,۱۵۰ ۲۵۸,۳۸۳ ۰ ۳۶۴,۲۳۱ ۰ ۲۵۷,۷۹۲ ۱۰۶,۴۳۹ ۱,۹۴۷,۲۱۱,۰۷۰,۴۵۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۱۸,۴۲۱,۱۹۶ ۱۸,۲۹۵,۰۵۱ ۲۵۸,۳۸۲ ۰ ۳۶۴,۲۳۱ ۲۸۲ ۲۵۷,۷۹۲ ۱۰۶,۴۳۹ ۱,۹۴۷,۳۰۶,۸۸۵,۳۱۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۱۸,۴۲۱,۷۶۳ ۱۸,۲۹۵,۹۵۲ ۲۵۷,۷۰۰ ۱۱ ۳۶۴,۲۳۱ ۱,۵۹۶ ۲۵۷,۵۱۰ ۱۰۶,۷۲۱ ۱,۹۵۲,۵۶۲,۲۶۵,۳۹۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۱۸,۱۷۴,۹۳۱ ۱۸,۰۵۲,۶۹۹ ۲۶۴,۷۹۲ ۸ ۳۶۴,۲۲۰ ۱,۳۱۵ ۲۵۵,۹۱۴ ۱۰۸,۳۰۶ ۱,۹۵۵,۲۱۵,۵۶۵,۹۸۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۱۸,۰۹۴,۴۸۴ ۱۷,۹۷۵,۰۲۶ ۲۶۷,۵۳۱ ۱۲ ۳۶۴,۲۱۲ ۲۵۱ ۲۵۴,۵۹۹ ۱۰۹,۶۱۳ ۱,۹۷۰,۲۹۶,۵۳۶,۳۰۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۱۸,۲۸۳,۲۵۴ ۱۸,۱۶۱,۹۳۵ ۲۷۱,۰۷۲ ۶۶ ۳۶۴,۲۰۰ ۱۷۸ ۲۵۴,۳۴۸ ۱۰۹,۸۵۲ ۱,۹۹۵,۱۲۴,۸۴۳,۲۶۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۱۸,۴۲۸,۰۷۳ ۱۸,۳۰۵,۷۹۸ ۲۷۱,۹۴۱ ۰ ۳۶۴,۱۳۴ ۰ ۲۵۴,۱۷۰ ۱۰۹,۹۶۴ ۲,۰۱۲,۹۷۸,۸۱۳,۵۷۵
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۱۸,۲۷۵,۹۰۹ ۱۸,۱۵۴,۷۱۰ ۲۷۳,۶۱۵ ۰ ۳۶۴,۱۳۴ ۰ ۲۵۴,۱۷۰ ۱۰۹,۹۶۴ ۱,۹۹۶,۳۶۴,۵۷۹,۹۱۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۱۸,۲۷۶,۷۹۱ ۱۸,۱۵۵,۵۹۳ ۲۷۳,۶۱۴ ۰ ۳۶۴,۱۳۴ ۷۰۶ ۲۵۴,۱۷۰ ۱۰۹,۹۶۴ ۱,۹۹۶,۴۶۱,۵۹۷,۰۴۰