صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۵۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۹,۴۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۰,۱۴۰,۹۲۶,۹۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۷۴۵,۷۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۶۲۳,۷۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۶۲۳,۷۵۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۷,۷۴۵,۷۹۰ ۷,۶۲۳,۷۵۶ ۰ ۰ ۹۸,۴۳۸ ۰ ۸۷,۹۲۶ ۱۰,۵۱۲ ۸۰,۱۴۰,۹۲۶,۹۵۹
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۷,۶۲۲,۷۶۱ ۷,۵۰۲,۵۰۱ ۰ ۰ ۹۸,۴۳۸ ۰ ۸۷,۹۲۶ ۱۰,۵۱۲ ۷۸,۸۶۶,۲۹۲,۲۰۳
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۷,۳۰۳,۸۱۲ ۷,۱۸۴,۵۷۶ ۰ ۰ ۹۸,۴۳۸ ۰ ۸۷,۹۲۶ ۱۰,۵۱۲ ۷۵,۵۲۴,۲۶۷,۸۶۸
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۷,۲۴۷,۴۲۸ ۷,۱۲۹,۰۱۳ ۰ ۰ ۹۸,۴۳۸ ۰ ۸۷,۹۲۶ ۱۰,۵۱۲ ۷۴,۹۴۰,۱۸۷,۳۰۳
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۷,۲۴۸,۱۶۹ ۷,۱۲۹,۷۵۵ ۰ ۰ ۹۸,۴۳۸ ۰ ۸۷,۹۲۶ ۱۰,۵۱۲ ۷۴,۹۴۷,۹۸۴,۵۴۷
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۷,۲۴۸,۹۱۱ ۷,۱۳۰,۴۹۷ ۰ ۱۲ ۹۸,۴۳۸ ۴۸ ۸۷,۹۲۶ ۱۰,۵۱۲ ۷۴,۹۵۵,۷۸۱,۷۹۳
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۷,۱۶۴,۷۰۰ ۷,۰۴۳,۸۵۷ ۰ ۰ ۹۸,۴۲۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۵۴۸ ۷۴,۲۹۸,۶۰۵,۲۰۲
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۷,۳۱۲,۲۵۵ ۷,۱۹۲,۰۹۶ ۰ ۰ ۹۸,۴۲۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۵۴۸ ۷۵,۸۶۲,۲۲۳,۷۵۲
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۷,۲۳۹,۴۷۶ ۷,۱۳۳,۳۰۵ ۰ ۱۱۲ ۹۸,۴۲۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۵۴۸ ۷۵,۲۴۲,۱۰۲,۶۳۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۷,۱۰۳,۰۰۹ ۷,۰۲۲,۲۴۱ ۰ ۰ ۹۸,۳۱۴ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۳۶ ۷۳,۲۸۴,۱۰۲,۸۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۷,۱۱۱,۶۶۸ ۷,۰۳۶,۱۷۲ ۰ ۰ ۹۸,۳۱۴ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۳۶ ۷۳,۴۲۹,۴۸۸,۷۳۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۷,۱۱۲,۶۸۴ ۷,۰۳۷,۱۸۸ ۰ ۲۱ ۹۸,۳۱۴ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۳۶ ۷۳,۴۴۰,۰۹۳,۲۴۶
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۷,۱۱۳,۷۰۰ ۷,۰۳۸,۰۵۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۹۳ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۱۵ ۷۳,۳۰۱,۳۱۰,۹۱۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۷,۰۰۸,۳۰۷ ۶,۹۴۶,۲۴۰ ۰ ۷ ۹۸,۲۹۳ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۱۵ ۷۲,۳۴۵,۰۹۲,۲۴۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۷,۰۰۹,۲۷۴ ۶,۹۴۷,۱۶۶ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۲,۳۰۶,۰۹۹,۱۴۴
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۷,۳۵۳,۴۲۵ ۷,۲۴۵,۰۵۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۵,۴۰۶,۵۰۴,۴۸۴
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۷,۳۵۵,۴۱۵ ۷,۲۴۲,۰۷۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۵,۳۷۵,۴۹۹,۱۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۷,۱۸۰,۷۲۲ ۷,۰۶۹,۱۳۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۳,۵۷۵,۵۱۵,۵۲۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۷,۱۸۱,۶۲۰ ۷,۰۷۰,۰۲۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۳,۵۸۴,۸۶۵,۴۸۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۷,۱۸۲,۵۱۸ ۷,۰۷۰,۹۲۸ ۰ ۲۸ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۳,۵۹۴,۲۱۵,۴۵۴