صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۵۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۹,۴۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۴,۲۹۸,۶۰۵,۲۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۱۶۴,۷۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۰۴۳,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۰۴۳,۸۵۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
اطلاعات صندوق
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۷,۱۶۴,۷۰۰ ۷,۰۴۳,۸۵۷ ۰ ۰ ۹۸,۴۲۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۵۴۸ ۷۴,۲۹۸,۶۰۵,۲۰۲
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۷,۳۱۲,۲۵۵ ۷,۱۹۲,۰۹۶ ۰ ۰ ۹۸,۴۲۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۵۴۸ ۷۵,۸۶۲,۲۲۳,۷۵۲
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۷,۲۳۹,۴۷۶ ۷,۱۳۳,۳۰۵ ۰ ۱۱۲ ۹۸,۴۲۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۵۴۸ ۷۵,۲۴۲,۱۰۲,۶۳۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۷,۱۰۳,۰۰۹ ۷,۰۲۲,۲۴۱ ۰ ۰ ۹۸,۳۱۴ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۳۶ ۷۳,۲۸۴,۱۰۲,۸۷۳
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۷,۱۱۱,۶۶۸ ۷,۰۳۶,۱۷۲ ۰ ۰ ۹۸,۳۱۴ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۳۶ ۷۳,۴۲۹,۴۸۸,۷۳۴
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۷,۱۱۲,۶۸۴ ۷,۰۳۷,۱۸۸ ۰ ۲۱ ۹۸,۳۱۴ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۳۶ ۷۳,۴۴۰,۰۹۳,۲۴۶
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۷,۱۱۳,۷۰۰ ۷,۰۳۸,۰۵۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۹۳ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۱۵ ۷۳,۳۰۱,۳۱۰,۹۱۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۷,۰۰۸,۳۰۷ ۶,۹۴۶,۲۴۰ ۰ ۷ ۹۸,۲۹۳ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۱۵ ۷۲,۳۴۵,۰۹۲,۲۴۴
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۷,۰۰۹,۲۷۴ ۶,۹۴۷,۱۶۶ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۲,۳۰۶,۰۹۹,۱۴۴
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۷,۳۵۳,۴۲۵ ۷,۲۴۵,۰۵۲ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۵,۴۰۶,۵۰۴,۴۸۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۷,۳۵۵,۴۱۵ ۷,۲۴۲,۰۷۳ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۵,۳۷۵,۴۹۹,۱۳۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۷,۱۸۰,۷۲۲ ۷,۰۶۹,۱۳۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۳,۵۷۵,۵۱۵,۵۲۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۷,۱۸۱,۶۲۰ ۷,۰۷۰,۰۲۹ ۰ ۰ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۳,۵۸۴,۸۶۵,۴۸۵
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۷,۱۸۲,۵۱۸ ۷,۰۷۰,۹۲۸ ۰ ۲۸ ۹۸,۲۸۶ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۴۰۸ ۷۳,۵۹۴,۲۱۵,۴۵۴
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۷,۰۵۶,۶۱۲ ۶,۹۴۴,۳۴۸ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۳۸۰ ۷۲,۰۸۲,۳۲۷,۲۹۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۶,۹۵۳,۳۳۱ ۶,۸۴۵,۲۲۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۳۸۰ ۷۱,۰۵۳,۴۳۷,۴۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۶,۶۸۳,۹۹۵ ۶,۵۸۴,۵۵۱ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۳۸۰ ۶۸,۳۴۷,۶۴۳,۰۰۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۶,۶۶۰,۴۴۹ ۶,۵۶۰,۹۴۵ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۳۸۰ ۶۸,۱۰۲,۶۱۲,۴۳۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۶,۶۷۳,۴۳۶ ۶,۵۷۳,۵۰۷ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۳۸۰ ۶۸,۲۳۳,۰۰۱,۵۴۱
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۶,۶۷۴,۵۳۵ ۶,۵۷۴,۶۰۶ ۰ ۰ ۹۸,۲۵۸ ۰ ۸۷,۸۷۸ ۱۰,۳۸۰ ۶۸,۲۴۴,۴۱۱,۱۵۰