اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,537
تعداد واحدهای باقی مانده: 188,463
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 53,617,551,733
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,710,605
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,647,443
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,647,443
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/27 4,710,605 4,647,443 0 0 95,583 0 84,046 11,537 53,617,551,733
  2 1398/03/26 4,735,077 4,671,568 0 0 95,583 0 84,046 11,537 53,895,884,262
  3 1398/03/25 4,657,009 4,594,270 0 0 95,583 0 84,046 11,537 53,004,096,963
  4 1398/03/24 4,654,377 4,591,552 0 0 95,583 0 84,046 11,537 52,972,738,911
  5 1398/03/23 4,654,684 4,591,859 0 0 95,583 0 84,046 11,537 52,976,282,706
  6 1398/03/22 4,654,991 4,592,167 0 0 95,583 0 84,046 11,537 52,979,827,387
  7 1398/03/21 4,596,996 4,535,006 0 0 95,583 11 84,046 11,537 52,320,364,272
  8 1398/03/20 4,622,278 4,560,410 0 0 95,583 0 84,035 11,548 52,663,611,007
  9 1398/03/19 4,615,998 4,554,108 0 0 95,583 0 84,035 11,548 52,590,836,419
  10 1398/03/18 4,531,731 4,470,273 0 0 95,583 0 84,035 11,548 51,622,717,565
  11 1398/03/17 4,541,950 4,480,351 0 0 95,583 0 84,035 11,548 51,739,094,962
  12 1398/03/16 4,542,253 4,480,654 0 0 95,583 0 84,035 11,548 51,742,594,525
  13 1398/03/15 4,542,557 4,480,958 0 0 95,583 0 84,035 11,548 51,746,107,166
  14 1398/03/14 4,542,872 4,481,273 0 69 95,583 0 84,035 11,548 51,749,737,511
  15 1398/03/13 4,543,186 4,481,217 0 0 95,514 0 84,035 11,479 51,439,888,850
  16 1398/03/12 4,514,925 4,458,981 0 0 95,514 0 84,035 11,479 51,184,639,382
  17 1398/03/11 4,452,376 4,397,255 0 0 95,514 0 84,035 11,479 50,476,091,108
  18 1398/03/10 4,491,852 4,436,170 0 0 95,514 0 84,035 11,479 50,922,798,528
  19 1398/03/09 4,492,140 4,436,458 0 0 95,514 0 84,035 11,479 50,926,107,105
  20 1398/03/08 4,492,429 4,436,747 0 0 95,514 0 84,035 11,479 50,929,416,406