اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,274
تعداد واحدهای باقی مانده: 188,726
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,788,385,509
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,469,961
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,440,517
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,440,517
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 3,469,961 3,440,517 0 0 93,272 0 81,998 11,274 38,788,385,509
  2 1397/07/23 3,397,997 3,369,296 0 0 93,272 0 81,998 11,274 37,985,441,912
  3 1397/07/22 3,300,681 3,272,985 0 0 93,272 0 81,998 11,274 36,899,633,578
  4 1397/07/21 3,326,971 3,299,003 0 0 93,272 0 81,998 11,274 37,192,962,440
  5 1397/07/20 3,432,327 3,403,271 0 0 93,272 0 81,998 11,274 38,368,479,265
  6 1397/07/19 3,432,363 3,403,307 0 0 93,272 0 81,998 11,274 38,368,880,808
  7 1397/07/18 3,432,397 3,403,341 0 0 93,272 0 81,998 11,274 38,369,265,339
  8 1397/07/17 3,495,611 3,465,919 0 0 93,272 0 81,998 11,274 39,074,775,399
  9 1397/07/16 3,400,876 3,371,455 0 1 93,272 0 81,998 11,274 38,009,785,718
  10 1397/07/15 3,485,082 3,451,440 0 0 93,271 0 81,998 11,273 38,908,082,690
  11 1397/07/14 3,639,162 3,600,685 0 0 93,271 0 81,998 11,273 40,590,517,980
  12 1397/07/13 3,642,410 3,606,272 0 0 93,271 0 81,998 11,273 40,653,500,226
  13 1397/07/12 3,642,578 3,606,439 0 137 93,271 12 81,998 11,273 40,655,387,507
  14 1397/07/11 3,642,706 3,606,163 0 0 93,134 0 81,986 11,148 40,201,502,313
  15 1397/07/10 3,644,710 3,605,749 0 247 93,134 0 81,986 11,148 40,196,887,384
  16 1397/07/09 3,704,360 3,667,318 0 0 92,887 0 81,986 10,901 39,977,437,327
  17 1397/07/08 3,705,920 3,665,505 0 550 92,887 0 81,986 10,901 39,957,670,023
  18 1397/07/07 3,623,588 3,585,456 0 0 92,337 0 81,986 10,351 37,113,054,923
  19 1397/07/06 3,499,394 3,460,812 0 0 92,337 0 81,986 10,351 35,822,863,013
  20 1397/07/05 3,499,482 3,460,900 0 34 92,337 0 81,986 10,351 35,823,774,807