صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۷,۸۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۲,۱۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۰۷,۲۳۵,۱۴۹,۸۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۶۳۷,۴۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۴۶۹,۹۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۷۸۷,۸۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲۰,۶۳۷,۴۰۲ ۲۰,۴۶۹,۹۶۳ ۳۱۷,۸۸۱ ۰ ۳۴۳,۸۹۹ ۰ ۲۳۶,۰۷۱ ۱۰۷,۸۲۸ ۲,۲۰۷,۲۳۵,۱۴۹,۸۲۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲۰,۸۵۳,۶۹۹ ۲۰,۶۸۳,۰۱۲ ۳۱۸,۷۷۵ ۰ ۳۴۳,۸۹۹ ۰ ۲۳۶,۰۷۱ ۱۰۷,۸۲۸ ۲,۲۳۰,۲۰۷,۸۲۷,۴۹۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲۰,۸۵۴,۹۵۳ ۲۰,۶۸۴,۲۶۷ ۳۱۸,۷۷۵ ۱۱۶ ۳۴۳,۸۹۹ ۸۰ ۲۳۶,۰۷۱ ۱۰۷,۸۲۸ ۲,۲۳۰,۳۴۳,۰۸۸,۷۱۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲۰,۸۵۶,۰۸۱ ۲۰,۶۸۵,۳۳۷ ۳۱۸,۸۸۲ ۳۵۲ ۳۴۳,۷۸۳ ۵۷۲ ۲۳۵,۹۹۱ ۱۰۷,۷۹۲ ۲,۲۲۹,۷۱۳,۸۲۵,۰۹۰
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲۰,۸۱۰,۸۵۷ ۲۰,۶۴۴,۴۰۱ ۳۲۱,۰۷۴ ۲ ۳۴۳,۴۳۱ ۱۶,۶۸۴ ۲۳۵,۴۱۹ ۱۰۸,۰۱۲ ۲,۲۲۹,۸۴۳,۰۱۴,۹۱۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲۰,۶۶۶,۰۱۹ ۲۰,۵۲۹,۲۱۲ ۲۸۸,۸۰۱ ۷۸۴ ۳۴۳,۴۲۹ ۱۵۲ ۲۱۸,۷۳۵ ۱۲۴,۶۹۴ ۲,۵۵۹,۸۶۹,۵۸۰,۷۳۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲۰,۷۹۵,۹۹۶ ۲۰,۶۵۱,۷۶۳ ۲۹۱,۴۸۶ ۱,۴۱۹ ۳۴۲,۶۴۵ ۱,۰۶۷ ۲۱۸,۵۸۳ ۱۲۴,۰۶۲ ۲,۵۶۲,۰۹۹,۰۲۷,۰۷۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲۱,۱۳۷,۴۱۱ ۲۰,۹۷۳,۹۹۰ ۲۹۳,۰۰۶ ۰ ۳۴۱,۲۲۶ ۰ ۲۱۷,۵۱۶ ۱۲۳,۷۱۰ ۲,۵۹۴,۶۹۲,۳۱۳,۳۵۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲۱,۲۷۵,۲۴۹ ۲۱,۱۰۴,۴۲۷ ۲۹۴,۹۱۴ ۰ ۳۴۱,۲۲۶ ۰ ۲۱۷,۵۱۶ ۱۲۳,۷۱۰ ۲,۶۱۰,۸۲۸,۶۹۵,۸۵۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲۱,۲۷۶,۵۷۹ ۲۱,۱۰۵,۷۵۷ ۲۹۴,۹۱۴ ۲ ۳۴۱,۲۲۶ ۱۷,۴۷۰ ۲۱۷,۵۱۶ ۱۲۳,۷۱۰ ۲,۶۱۰,۹۹۳,۲۲۸,۹۸۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲۱,۲۵۶,۷۸۱ ۲۱,۱۰۷,۰۹۵ ۲۵۸,۴۲۳ ۱۰۳ ۳۴۱,۲۲۴ ۱۳,۷۶۷ ۲۰۰,۰۴۶ ۱۴۱,۱۷۸ ۲,۹۷۹,۸۵۷,۴۱۰,۸۲۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲۱,۸۶۵,۵۳۷ ۲۱,۷۰۰,۸۲۴ ۲۳۷,۸۹۶ ۳۶۴ ۳۴۱,۱۲۱ ۲,۶۵۲ ۱۸۶,۲۷۹ ۱۵۴,۸۴۲ ۳,۳۶۰,۱۹۸,۹۱۳,۲۲۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۲۲,۴۳۵,۰۶۸ ۲۲,۲۶۸,۸۸۶ ۰ ۶ ۳۴۰,۷۵۷ ۱,۳۴۶ ۱۸۳,۶۲۷ ۱۵۷,۱۳۰ ۳,۴۹۹,۱۱۰,۰۶۹,۴۰۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۲۲,۸۲۹,۹۸۳ ۲۲,۶۶۲,۰۵۲ ۰ ۴۱ ۳۴۰,۷۵۱ ۵,۱۸۸ ۱۸۲,۲۸۱ ۱۵۸,۴۷۰ ۳,۵۹۱,۲۵۵,۳۷۶,۹۵۷
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۲۳,۱۹۶,۴۵۷ ۲۳,۰۲۴,۱۶۳ ۰ ۰ ۳۴۰,۷۱۰ ۰ ۱۷۷,۰۹۳ ۱۶۳,۶۱۷ ۳,۷۶۷,۱۴۴,۴۴۹,۵۸۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۲۳,۷۰۱,۳۹۳ ۲۳,۵۳۰,۶۸۱ ۰ ۰ ۳۴۰,۷۱۰ ۰ ۱۷۷,۰۹۳ ۱۶۳,۶۱۷ ۳,۸۵۰,۰۱۹,۴۵۹,۲۶۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۲۳,۷۰۲,۷۶۹ ۲۳,۵۳۲,۰۵۷ ۰ ۱۸۳ ۳۴۰,۷۱۰ ۶,۳۳۵ ۱۷۷,۰۹۳ ۱۶۳,۶۱۷ ۳,۸۵۰,۲۴۴,۵۲۶,۵۲۱
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۲۳,۶۹۷,۷۷۸ ۲۳,۵۳۳,۲۵۲ ۰ ۸۳۴ ۳۴۰,۵۲۷ ۱,۱۳۴ ۱۷۰,۷۵۸ ۱۶۹,۷۶۹ ۳,۹۹۵,۲۱۶,۶۵۰,۵۵۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۲۴,۱۲۷,۰۲۲ ۲۳,۹۵۶,۹۴۵ ۰ ۲,۹۷۰ ۳۳۹,۶۹۳ ۱ ۱۶۹,۶۲۴ ۱۷۰,۰۶۹ ۴,۰۷۴,۳۳۳,۷۰۸,۸۴۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۲۴,۶۴۸,۱۰۳ ۲۴,۴۷۷,۶۱۶ ۰ ۰ ۳۳۶,۷۲۳ ۰ ۱۶۹,۶۲۳ ۱۶۷,۱۰۰ ۴,۰۹۰,۲۰۹,۵۸۲,۸۴۰