صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳,۴۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۶,۵۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۷۳,۷۸۱,۰۷۱,۱۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵,۳۸۵,۶۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۲۵۹,۴۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۲۵۹,۴۳۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۵,۳۸۵,۶۹۰ ۱۵,۲۵۹,۴۳۲ ۰ ۴,۶۶۹ ۱۷۶,۹۰۹ ۰ ۹۳,۴۳۴ ۸۳,۴۷۵ ۱,۲۷۳,۷۸۱,۰۷۱,۱۲۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۵,۲۱۷,۶۱۶ ۱۵,۰۸۵,۲۵۰ ۰ ۱,۶۲۵ ۱۷۲,۲۴۰ ۱۱۴ ۹۳,۴۳۴ ۷۸,۸۰۶ ۱,۱۸۸,۸۰۸,۱۷۵,۲۵۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۵,۳۸۲,۹۶۶ ۱۵,۲۵۸,۷۱۳ ۰ ۰ ۱۷۰,۶۱۵ ۰ ۹۳,۳۲۰ ۷۷,۲۹۵ ۱,۱۷۹,۴۲۲,۲۵۹,۸۱۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۵,۰۰۶,۴۳۷ ۱۴,۸۸۵,۱۱۸ ۰ ۰ ۱۷۰,۶۱۵ ۰ ۹۳,۳۲۰ ۷۷,۲۹۵ ۱,۱۵۰,۵۴۵,۲۱۰,۴۶۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۵,۰۰۷,۳۵۱ ۱۴,۸۸۶,۰۳۳ ۰ ۱۳۶ ۱۷۰,۶۱۵ ۲۲۰ ۹۳,۳۲۰ ۷۷,۲۹۵ ۱,۱۵۰,۶۱۵,۸۸۸,۲۱۰
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۵,۰۰۷,۹۳۸ ۱۴,۸۸۶,۷۵۲ ۰ ۴,۱۹۸ ۱۷۰,۴۷۹ ۴,۲۳۸ ۹۳,۱۰۰ ۷۷,۳۷۹ ۱,۱۵۱,۹۲۱,۹۶۶,۵۷۹
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۵,۰۲۰,۱۲۱ ۱۴,۹۰۴,۲۷۹ ۰ ۰ ۱۶۶,۲۸۱ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۷,۴۱۹ ۱,۱۵۳,۸۷۴,۳۴۹,۵۱۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۵,۳۵۳,۵۸۶ ۱۵,۲۳۵,۱۵۵ ۰ ۰ ۱۶۶,۲۸۱ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۷,۴۱۹ ۱,۱۷۹,۴۹۰,۵۰۲,۰۶۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۵,۳۵۴,۴۷۸ ۱۵,۲۳۶,۰۴۷ ۰ ۲۲۱ ۱۶۶,۲۸۱ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۷,۴۱۹ ۱,۱۷۹,۵۵۹,۵۴۳,۱۹۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۵,۳۵۵,۳۷۰ ۱۵,۲۳۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۱۶۶,۰۶۰ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۷,۱۹۸ ۱,۱۷۶,۲۳۵,۰۶۲,۶۱۶
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۵,۶۳۹,۲۰۴ ۱۵,۵۱۸,۲۳۲ ۰ ۰ ۱۶۶,۰۶۰ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۷,۱۹۸ ۱,۱۹۷,۹۷۶,۴۵۶,۱۰۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۵,۶۴۰,۱۱۴ ۱۵,۵۱۹,۱۴۲ ۰ ۷۹۸ ۱۶۶,۰۶۰ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۷,۱۹۸ ۱,۱۹۸,۰۴۶,۷۴۴,۱۲۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۵,۶۴۱,۰۲۴ ۱۵,۵۱۸,۷۸۹ ۰ ۱۸۶ ۱۶۵,۲۶۲ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۶,۴۰۰ ۱,۱۸۵,۶۳۵,۴۶۹,۵۰۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۵,۶۱۰,۷۱۵ ۱۵,۴۸۹,۷۵۵ ۰ ۵۴۸ ۱۶۵,۰۷۶ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۶,۲۱۴ ۱,۱۸۰,۵۳۶,۲۱۹,۸۹۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۵,۱۵۵,۰۷۳ ۱۵,۰۳۷,۰۹۶ ۰ ۱,۲۳۴ ۱۶۴,۵۲۸ ۰ ۸۸,۸۶۲ ۷۵,۶۶۶ ۱,۱۳۷,۷۹۶,۹۰۹,۳۲۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۴,۶۶۰,۱۷۶ ۱۴,۵۴۶,۵۱۹ ۰ ۸۵۵ ۱۶۳,۲۹۴ ۲۶ ۸۸,۸۶۲ ۷۴,۴۳۲ ۱,۰۸۲,۷۲۶,۴۸۸,۰۲۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۵,۰۶۱,۲۱۹ ۱۴,۹۴۳,۱۳۴ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۳۹ ۰ ۸۸,۸۳۶ ۷۳,۶۰۳ ۱,۰۹۹,۸۵۹,۴۸۵,۰۰۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۵,۷۲۸,۴۷۷ ۱۵,۶۰۵,۲۱۲ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۳۹ ۰ ۸۸,۸۳۶ ۷۳,۶۰۳ ۱,۱۴۸,۵۹۰,۴۲۲,۱۹۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۵,۷۲۹,۴۶۴ ۱۵,۶۰۶,۲۰۰ ۰ ۲,۷۱۳ ۱۶۲,۴۳۹ ۳۱۲ ۸۸,۸۳۶ ۷۳,۶۰۳ ۱,۱۴۸,۶۶۳,۱۲۶,۶۳۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۵,۷۲۹,۹۱۱ ۱۵,۶۰۲,۴۹۰ ۰ ۳,۱۲۲ ۱۵۹,۷۲۶ ۳۵۰ ۸۸,۵۲۴ ۷۱,۲۰۲ ۱,۱۱۰,۹۲۸,۴۶۸,۳۸۴