اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

  هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را به شرح جدول زیر صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می کند. همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران* حداقل 70% از دارایی‌های صندوق
۲- سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر**  
۲-۱ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر 10% از دارایی های صندوق
۲-۲- پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداكثر 5% از دارايي هاي صندوق
۳- سهام و حق‌تقدم سهام طبقه بندي شده در يك صنعت حداكثر 30 % از كل دارايي هاي صندوق
۴- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از دارایی‌های صندوق
5-سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداكثر 5% از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
*رعایت نصاب بند 1 جدول بالا در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیه صندوق الزامی نیست.
**فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند 2 جدول فوق تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.