امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/01/30 OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/08/22 تغییر هزینه نرم افزار تغییرات امیدنامه
1396/11/25 تغییرات ترکیب دارایی و کارمزد مدیر تغییرات امیدنامه
1396/03/22 صورتجلسه مجمع 1396/03/07صندوق در خصوص تغییر رکن حسابرس تغییرات امیدنامه
1396/03/17 افزایش سقف واحدها تغییرات امیدنامه
1396/01/14 تغییرات ترکیب دارایی صندوق تغییرات امیدنامه
1395/09/16 افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری تغییرات امیدنامه
1395/08/28 تغییرات امیدنامه حذف رکن ضامن تغییرات امیدنامه
1393/12/24 تغییر حق الزحمه حسابرس تغییرات امیدنامه
1393/05/15 تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه