اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/01/30 AsasName اساس نامه

تغییرات اساسنامه
تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/12/18 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 30دی 1397 تغییرات اساس نامه
1396/03/22 تغییر رکن حسابرس تغییرات اساس نامه
1396/03/17 تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
1395/09/16 تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
1395/08/28 تغییرات اساسنامه حذف رکن ضامن تغییرات اساس نامه
1394/03/25 تغییرات صاحبان امضا تغییرات اساس نامه
1393/05/02 تغییر آدرس تغییرات اساس نامه