صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۱۴۵,۰۳۰ ۹۲.۸۳ ۳,۲۱۳,۲۱۴ ۹۶.۸۲ ۵,۵۳۶,۶۶۲ ۹۸.۳۶ ۶,۱۱۴,۹۱۱ ۹۸.۹۹
اوراق ۴۲۴ ۰.۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۸,۴۰۵ ۵.۳۸ ۹۲,۹۷۲ ۲.۸ ۶۳,۱۴۶ ۱.۱۲ ۳۳,۳۷۷ ۰.۵۴
سایر دارایی ها ۲,۳۱۵ ۱.۴۸ ۱۲,۵۷۴ ۰.۳۸ ۲۹,۴۰۲ ۰.۵۲ ۲۸,۸۹۳ ۰.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۲,۴۴۳ ۳۳.۵۷ ۹۳۵,۶۴۶ ۲۸.۱۹ ۱,۵۷۷,۸۲۷ ۲۸.۰۳ ۱,۹۳۳,۸۰۹ ۳۱.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد