ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 26,775 80.21 45,880 91.1 45,311 85.54 50,151 92.06
اوراق 503 1.5 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,272 12.79 3,386 6.72 6,335 11.96 2,605 4.78
سایر دارایی ها 2,042 6.11 1,595 3.16 2,208 4.16 2,897 5.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 18,321 54.88 24,385 48.42 24,078 45.45 25,625 47.04
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد