ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 24,782 78.47 39,595 81.85 36,125 86.54 32,084 74.54
اوراق 584 1.85 560 1.15 0 0 0 0
وجه نقد 4,406 13.95 3,232 6.68 754 1.8 763 1.77
سایر دارایی ها 1,838 5.82 5,750 11.88 7,108 17.02 14,833 34.46
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,937 37.8 15,248 31.52 8,629 20.67 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد