صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹,۹۶۷ ۸۰.۶۷ ۶۱,۳۷۲ ۸۵.۷۲ ۷۳,۰۸۷ ۹۰.۸۹ ۸۸,۳۳۱ ۹۷.۵۴
اوراق ۴۵۲ ۱.۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۶۸۶ ۱۲.۶۲ ۶,۲۳۲ ۸.۷۱ ۳,۰۶۹ ۳.۸۲ ۱,۷۸۱ ۱.۹۷
سایر دارایی ها ۱,۹۷۶ ۵.۳۲ ۳,۹۸۹ ۵.۵۷ ۴,۲۵۴ ۵.۲۹ ۴۵۰ ۰.۵
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۲۶۳ ۵۱.۸۶ ۲۹,۴۱۴ ۴۱.۰۹ ۳۳,۰۷۸ ۴۱.۱۴ ۳۸,۳۹۶ ۴۲.۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد