صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۶۱,۲۸۰ ۹۳.۸۵ ۲,۰۸۵,۸۷۵ ۹۴.۰۹ ۱,۵۱۷,۶۵۰ ۹۴.۱۸ ۱,۶۷۲,۹۷۸ ۹۱.۳۳
اوراق ۴۰۵ ۰.۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۱۱,۰۱۱ ۳.۹۶ ۶۰,۱۳۸ ۲.۷۱ ۵۹,۰۰۴ ۳.۶۶ ۱۳۸,۸۷۲ ۷.۵۸
سایر دارایی ها ۵,۶۳۴ ۲.۰۲ ۷۰,۸۵۰ ۳.۲ ۳۴,۸۳۴ ۲.۱۶ ۱۹,۸۴۶ ۱.۰۸
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۹۶,۸۸۲ ۳۴.۸ ۸۴۶,۳۷۹ ۳۸.۱۸ ۶۳۵,۴۷۷ ۳۹.۴۳ ۵۵۷,۸۵۲ ۳۰.۴۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد