صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹,۳۷۹ ۸۰.۳۶ ۵۰,۷۹۲ ۷۱.۸۵ ۵۲,۶۶۶ ۷۸.۴۲ ۶۲,۸۱۹ ۹۳.۹۵
اوراق ۴۵۸ ۱.۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۷۱۱ ۱۲.۸۹ ۱۶,۱۸۵ ۲۲.۸۹ ۱۰,۶۹۱ ۱۵.۹۲ ۳,۱۴۸ ۴.۷۱
سایر دارایی ها ۱,۹۴۳ ۵.۳۱ ۳,۷۱۶ ۵.۲۶ ۳,۸۰۴ ۵.۶۷ ۸۹۳ ۱.۳۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۹,۰۷۷ ۵۲.۱۸ ۲۶,۹۳۵ ۳۸.۱ ۲۴,۵۴۹ ۳۶.۵۵ ۲۷,۵۰۱ ۴۱.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد