صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۸,۶۰۷ ۸۰.۳۹ ۵۸,۳۴۵ ۷۷.۰۱ ۴۲,۱۵۰ ۵۳.۹۲ ۴۷,۳۲۱ ۵۷.۰۹
اوراق ۴۷۲ ۱.۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۵۳۷ ۱۲.۷۵ ۱۲,۷۱۷ ۱۶.۷۸ ۳۰,۶۶۳ ۳۹.۲۲ ۳۳,۱۸۲ ۴۰.۰۳
سایر دارایی ها ۲,۳۱۵ ۶.۵ ۷,۲۱۷ ۹.۵۲ ۷,۴۹۴ ۹.۵۸ ۴,۶۴۴ ۵.۶
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۷۹۱ ۵۲.۸۱ ۲۵,۵۸۵ ۳۳.۷۷ ۲۱,۶۹۹ ۲۷.۷۶ ۲۹,۰۹۴ ۳۵.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد