صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۷,۹۶۲ ۸۰.۷۸ ۵۶,۵۵۷ ۸۷.۹۶ ۶۴,۱۲۴ ۸۸.۳ ۷۴,۹۹۷ ۹۴.۴۲
اوراق ۴۸۳ ۱.۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۱۸۶ ۱۲.۰۹ ۲,۰۹۷ ۳.۲۶ ۲,۸۴۶ ۳.۹۲ ۱,۵۳۰ ۱.۹۲
سایر دارایی ها ۲,۱۷۷ ۶.۲۹ ۵,۴۶۶ ۸.۵ ۵,۸۰۷ ۷.۹۹ ۵,۶۷۴ ۷.۱۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۶۴۴ ۵۳.۸۶ ۲۶,۴۱۰ ۴۱.۰۷ ۲۶,۷۲۳ ۳۶.۸ ۲۸,۷۶۳ ۳۶.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد