ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 25,135 78.62 35,871 83.12 34,535 85.16 31,765 80.34
اوراق 566 1.77 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,380 13.7 2,711 6.28 3,117 7.68 5,803 14.68
سایر دارایی ها 2,009 6.28 7,244 16.78 4,626 11.4 3,681 9.31
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,554 36.14 2,334 5.41 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد