صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۷,۵۰۲ ۸۰.۵۸ ۵۰,۷۵۴ ۸۷.۳۶ ۵۲,۸۵۵ ۸۴.۶۹ ۵۲,۹۶۳ ۸۸.۰۴
اوراق ۴۸۹ ۱.۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۲۰۰ ۱۲.۳ ۳,۰۴۲ ۵.۲۳ ۱,۲۸۳ ۲.۰۵ ۱,۱۴۰ ۱.۸۹
سایر دارایی ها ۲,۱۳۳ ۶.۲۵ ۴,۳۶۷ ۷.۵۱ ۶,۷۵۹ ۱۰.۸۳ ۶,۱۹۴ ۱۰.۲۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۱۸,۵۴۲ ۵۴.۳۳ ۲۵,۵۹۷ ۴۴.۰۶ ۲۵,۸۵۹ ۴۱.۴۳ ۲۵,۲۲۷ ۴۱.۹۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد