ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 23,691 78.05 49,281 76.85 46,379 71.69 51,896 77.16
اوراق 560 1.84 2,411 3.76 2,773 4.28 2,787 4.14
وجه نقد 4,447 14.65 10,086 15.73 14,789 22.86 11,817 17.57
سایر دارایی ها 1,650 5.43 2,345 3.65 755 1.16 754 1.12
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,629 38.31 27,306 42.58 24,898 38.48 24,203 35.98
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi