ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 25,554 78.95 34,146 84.57 36,605 86.56 36,026 84.83
اوراق 539 1.66 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,390 13.56 4,502 11.15 4,356 10.3 5,211 12.27
سایر دارایی ها 2,065 6.38 3,157 7.82 2,530 5.98 2,365 5.57
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 18,096 55.91 139,252 344.89 375,547 888.06 18,179 42.8
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد