ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/09/27 32,532 89.55 % 0 0 % 0 0 % 2,132 5.87 % 1,665 8.7 % 0 0 %
2 1397/09/26 32,616 89.57 % 0 0 % 0 0 % 2,132 5.86 % 1,664 8.67 % 0 0 %
3 1397/09/25 33,084 89.71 % 0 0 % 0 0 % 2,132 5.78 % 1,662 8.56 % 0 0 %
4 1397/09/24 33,836 89.92 % 0 0 % 0 0 % 2,132 5.67 % 1,661 8.39 % 0 0 %
5 1397/09/23 34,295 89.63 % 0 0 % 0 0 % 2,309 6.03 % 1,660 8.24 % 0 0 %
6 1397/09/22 34,295 89.63 % 0 0 % 0 0 % 2,309 6.03 % 1,658 8.24 % 0 0 %
7 1397/09/21 34,295 89.63 % 0 0 % 0 0 % 2,309 6.04 % 1,657 8.24 % 0 0 %
8 1397/09/20 34,290 89.63 % 0 0 % 0 0 % 2,309 6.04 % 1,656 8.24 % 0 0 %
9 1397/09/19 34,199 89.61 % 0 0 % 0 0 % 2,309 6.05 % 1,655 8.25 % 0 0 %
10 1397/09/18 34,026 87.29 % 0 0 % 0 0 % 3,313 8.5 % 1,639 8.04 % 0 0 %