صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۴۷,۳۲۱ ۵۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۱۸۲ ۴۰.۰۳ % ۲,۳۸۵ ۵.۶ % ۲۹,۰۹۴ ۳۵.۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۴۰,۶۵۴ ۵۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۵۱ ۴۲.۶۱ % ۲,۳۸۵ ۶.۱۹ % ۲۵,۷۴۵ ۳۴.۳۳ %
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳۹,۲۰۸ ۵۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱,۹۵۱ ۴۲.۹۸ % ۳,۱۸۳ ۷.۳۲ % ۲۵,۰۲۵ ۳۳.۶۶ %
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳۷,۷۶۱ ۴۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۴۲ ۴۸.۴۶ % ۲,۳۸۵ ۵.۹۶ % ۲۳,۹۵۸ ۳۰.۷۶ %
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳۷,۷۶۱ ۴۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۴۲ ۴۸.۴۶ % ۲,۳۸۴ ۵.۹۶ % ۲۳,۹۵۸ ۳۰.۷۶ %
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳۷,۷۶۱ ۴۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۴۲ ۴۸.۴۶ % ۲,۳۸۴ ۵.۹۶ % ۲۳,۹۵۸ ۳۰.۷۶ %
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳۷,۷۶۱ ۴۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۷۴۲ ۴۸.۴۶ % ۲,۳۸۴ ۵.۹۶ % ۲۳,۹۵۸ ۳۰.۷۶ %
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳۹,۸۷۶ ۴۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۲۴ ۴۸.۵۲ % ۲,۳۸۴ ۵.۶۶ % ۲۴,۰۱۱ ۲۹.۲۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳۴,۷۷۰ ۴۵.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۲۴ ۵۱.۷۴ % ۲,۳۶۸ ۶.۰۱ % ۲۱,۶۵۰ ۲۸.۱۳ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳۲,۷۳۵ ۴۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹,۸۲۴ ۵۳.۱ % ۲,۴۳۷ ۶.۲۶ % ۲۱,۲۹۹ ۲۸.۴ %