صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۲,۶۰۹,۷۳۸ ۸۵.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۱,۹۲۹ ۱۳.۵ % ۲۹,۱۶۲ ۰.۹۶ % ۱,۰۷۶,۱۳۲ ۳۵.۲۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۲,۶۶۰,۳۸۱ ۹۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۰۵۲ ۲.۶۸ % ۲۹,۱۴۵ ۱.۰۵ % ۱,۰۸۲,۱۲۲ ۳۹.۱۶ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۲,۶۶۰,۳۸۱ ۹۶.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۲۲۹ ۲.۶۵ % ۲۹,۱۲۷ ۱.۰۵ % ۱,۰۸۲,۱۲۲ ۳۹.۱۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲,۶۶۰,۳۸۱ ۹۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۰۰۳ ۸.۴۱ % ۲۹,۱۱۰ ۰.۹۹ % ۱,۰۸۲,۱۲۲ ۳۶.۸۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۲,۵۹۸,۸۹۱ ۸۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۵,۶۹۰ ۱۵.۶ % ۲۹,۰۹۳ ۰.۹۳ % ۱,۰۵۸,۶۹۱ ۳۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲,۴۶۵,۸۷۴ ۷۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۲,۵۷۵ ۸.۳۱ % ۴۳۰,۸۸۷ ۱۳.۶۴ % ۱,۰۳۹,۵۴۹ ۳۲.۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۲,۵۸۶,۵۶۸ ۷۷.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۲۴۰ ۹.۴۸ % ۴۴۲,۲۸۸ ۱۳.۲۲ % ۱,۰۴۰,۰۰۵ ۳۱.۰۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲,۹۲۲,۳۰۹ ۸۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۰۵۹ ۰.۲۳ % ۵۳۸,۰۷۶ ۱۵.۵۱ % ۱,۰۶۷,۸۴۶ ۳۰.۷۹ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۳,۰۵۴,۷۰۷ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۶۹ ۰.۱۹ % ۵۴۱,۷۴۹ ۱۵.۰۴ % ۱,۰۹۲,۹۲۰ ۳۰.۳۳ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۳,۰۵۴,۷۰۷ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۶۱۹ ۰.۱۸ % ۵۴۱,۷۳۷ ۱۵.۰۴ % ۱,۰۹۲,۹۲۰ ۳۰.۳۳ %