صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱,۶۷۲,۹۷۸ ۹۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۸,۸۷۲ ۷.۵۸ % ۱۹,۸۴۶ ۱.۰۸ % ۵۵۷,۸۵۲ ۳۰.۴۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱,۵۹۶,۲۵۸ ۹۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۲۱۳ ۳.۸۹ % ۹۰,۸۷۲ ۵.۱۸ % ۵۵۱,۲۰۹ ۳۱.۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱,۵۲۰,۲۵۴ ۸۸.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۵۹۰ ۷.۴۶ % ۷۴,۷۴۰ ۴.۳۴ % ۵۴۳,۴۴۰ ۳۱.۵۳ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱,۶۰۵,۷۴۰ ۹۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۵۵۲ ۷.۳۳ % ۱۹,۸۱۹ ۱.۱۳ % ۵۷۶,۶۶۶ ۳۲.۸۸ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱,۶۰۵,۷۴۰ ۹۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۵۵۲ ۷.۳۳ % ۱۹,۸۱۰ ۱.۱۳ % ۵۷۶,۶۶۶ ۳۲.۸۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱,۶۰۵,۷۴۰ ۹۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۸,۳۵۲ ۷.۳۲ % ۱۹,۸۰۱ ۱.۱۳ % ۵۷۶,۶۶۶ ۳۲.۸۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۵۱۹,۹۵۵ ۹۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۴,۳۵۱ ۸.۰۳ % ۱۹,۷۹۲ ۱.۱۸ % ۵۶۷,۹۷۳ ۳۳.۹۳ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۵۲۵,۰۷۱ ۹۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۰۱۹ ۸.۰۹ % ۲۰,۱۷۶ ۱.۲ % ۵۶۱,۴۷۶ ۳۳.۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۵۱۲,۵۵۵ ۹۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۰,۲۹۶ ۷.۸۳ % ۲۰,۱۶۷ ۱.۲۱ % ۵۶۲,۳۸۵ ۳۳.۸۲ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۵۴۰,۲۸۵ ۹۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۴۴۵ ۷.۱۶ % ۲۱,۴۲۱ ۱.۲۷ % ۶۹۱,۳۵۶ ۴۱.۱ %