صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۱۰۴,۸۳۳ ۹۳.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۰۲۴ ۶.۲۷ % ۲۶۰ ۰.۲۳ % ۳۹,۲۵۹ ۳۵.۰۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۰۰,۴۱۱ ۸۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۴۶ ۱۲.۳۲ % ۲۶۲ ۰.۲۳ % ۳۶,۴۴۷ ۳۱.۷۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۹۶,۵۷۰ ۸۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۴۰۸ ۱۳.۷۳ % ۲۵۷ ۰.۲۳ % ۳۵,۷۴۷ ۳۱.۸۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۸۷,۹۰۱ ۸۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۲۵۸ ۱۰.۴۲ % ۲۵۸ ۰.۲۶ % ۳۵,۳۰۶ ۳۵.۸۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۸۳,۰۱۳ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۷۱ ۱۰.۱۲ % ۲۵۹ ۰.۲۸ % ۳۲,۵۹۴ ۳۵.۱۸ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۸۳,۰۱۳ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۷۱ ۱۰.۱۱ % ۲۶۰ ۰.۲۸ % ۳۲,۵۹۴ ۳۵.۱۸ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۸۳,۰۱۳ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۷۱ ۱۰.۱۱ % ۲۶۱ ۰.۲۸ % ۳۲,۵۹۴ ۳۵.۱۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۸۳,۰۱۳ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۷۱ ۱۰.۱۱ % ۲۶۲ ۰.۲۸ % ۳۲,۵۹۴ ۳۵.۱۸ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۸۳,۰۱۳ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۳۷۱ ۱۰.۱۱ % ۲۶۳ ۰.۲۸ % ۳۲,۵۹۴ ۳۵.۱۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۸۲,۱۳۲ ۹۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۸ ۷.۵ % ۵۵۵ ۰.۶۲ % ۳۱,۸۳۹ ۳۵.۶۲ %