ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1398/02/31 40,436 78.33 % 0 0 % 0 0 % 10,665 20.66 % 521 2.11 % 23,381 45.29 %
2 1398/02/30 36,951 80.46 % 0 0 % 0 0 % 7,665 16.69 % 1,309 3.56 % 23,199 50.51 %
3 1398/02/29 38,185 82.67 % 0 0 % 0 0 % 7,665 16.6 % 337 1.44 % 23,411 50.69 %
4 1398/02/28 38,049 82.04 % 0 0 % 0 0 % 2,434 5.25 % 5,896 13.42 % 23,406 50.47 %
5 1398/02/27 37,500 81.82 % 0 0 % 0 0 % 2,434 5.31 % 5,897 13.58 % 23,084 50.37 %
6 1398/02/26 37,500 81.82 % 0 0 % 0 0 % 2,434 5.31 % 5,897 13.58 % 23,084 50.37 %
7 1398/02/25 37,500 81.82 % 0 0 % 0 0 % 2,434 5.31 % 5,898 13.58 % 23,084 50.37 %
8 1398/02/24 43,405 93.98 % 0 0 % 0 0 % 2,434 5.27 % 344 1.45 % 26,167 56.66 %
9 1398/02/23 42,251 93.82 % 0 0 % 0 0 % 566 1.26 % 2,215 5.91 % 25,487 56.6 %
10 1398/02/22 41,443 93.71 % 0 0 % 0 0 % 746 1.69 % 2,037 5.62 % 24,825 56.13 %