ترکیب دارایی‌های روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/12/27 43,408 92.96 % 0 0 % 0 0 % 2,977 6.38 % 312 1.29 % 18,940 40.56 %
2 1397/12/26 42,688 93.89 % 0 0 % 0 0 % 2,274 5 % 504 1.75 % 18,603 40.91 %
3 1397/12/25 41,795 92.69 % 0 0 % 0 0 % 2,252 4.99 % 1,044 2.96 % 18,481 40.99 %
4 1397/12/24 41,959 94.43 % 0 0 % 0 0 % 1,412 3.18 % 1,063 3.51 % 17,877 40.23 %
5 1397/12/23 41,959 94.43 % 0 0 % 0 0 % 1,412 3.18 % 1,063 3.51 % 17,877 40.23 %
6 1397/12/22 41,959 94.43 % 0 0 % 0 0 % 1,412 3.18 % 1,064 3.51 % 17,877 40.23 %
7 1397/12/21 41,450 94.36 % 0 0 % 0 0 % 1,412 3.21 % 1,065 3.55 % 17,447 39.72 %
8 1397/12/20 41,763 95.51 % 0 0 % 0 0 % 1,412 3.23 % 549 2.39 % 17,210 39.36 %
9 1397/12/19 40,790 95.41 % 0 0 % 0 0 % 1,412 3.3 % 550 2.44 % 16,596 38.82 %
10 1397/12/18 40,400 95.36 % 0 0 % 0 0 % 121 0.29 % 1,842 5.52 % 16,377 38.66 %