ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/07/24 31,765 80.35 % 0 0 % 0 0 % 5,803 14.68 % 1,964 9.31 % 0 0 %
2 1397/07/23 30,963 79.95 % 0 0 % 0 0 % 5,803 14.99 % 1,961 9.5 % 0 0 %
3 1397/07/22 29,879 79.37 % 0 0 % 0 0 % 5,807 15.43 % 1,957 9.76 % 0 0 %
4 1397/07/21 30,173 79.54 % 0 0 % 0 0 % 5,804 15.3 % 1,954 9.68 % 0 0 %
5 1397/07/20 31,346 80.16 % 0 0 % 0 0 % 5,030 12.86 % 2,728 11.37 % 0 0 %
6 1397/07/19 31,346 80.17 % 0 0 % 0 0 % 5,026 12.86 % 2,726 11.36 % 0 0 %
7 1397/07/18 31,346 80.18 % 0 0 % 0 0 % 5,026 12.86 % 2,724 11.36 % 0 0 %
8 1397/07/17 32,032 80.48 % 0 0 % 0 0 % 1,396 3.51 % 6,372 20.32 % 0 0 %
9 1397/07/16 31,739 81.85 % 0 0 % 0 0 % 3,039 7.84 % 3,997 14.74 % 0 0 %
10 1397/07/15 36,291 88.21 % 0 0 % 0 0 % 3,041 7.39 % 1,809 8.57 % 0 0 %