صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۷۴,۹۹۷ ۹۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۰ ۱.۹۳ % ۲,۸۹۸ ۷.۱۴ % ۲۸,۷۶۳ ۳۶.۲۱ %
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۷۶,۸۵۲ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۵ ۱.۶۹ % ۲,۸۹۸ ۶.۹۹ % ۲۹,۳۰۰ ۳۶.۱۲ %
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۸۱,۶۷۶ ۹۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸ ۱.۶ % ۲,۸۹۷ ۶.۶ % ۲۹,۸۸۲ ۳۴.۷۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۷۶,۸۱۲ ۹۴.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۸ ۱.۷ % ۲,۸۹۷ ۷ % ۲۹,۳۱۵ ۳۶.۱۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۷۴,۱۲۸ ۹۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۷ ۳.۳ % ۲,۸۹۶ ۷.۱۲ % ۲۹,۳۴۴ ۳۶.۸۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۷۴,۱۲۸ ۹۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۷ ۳.۳ % ۲,۸۹۶ ۷.۱۲ % ۲۹,۳۴۴ ۳۶.۸۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۷۴,۱۲۸ ۹۳.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۷ ۳.۳ % ۲,۸۹۶ ۷.۱۲ % ۲۹,۳۴۴ ۳۶.۸۴ %
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۷۰,۸۸۳ ۹۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۸ ۴.۴۵ % ۲,۸۹۵ ۷.۳۴ % ۳۰,۰۳۲ ۳۸.۸۹ %
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۷۰,۸۸۳ ۹۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۸ ۴.۴۵ % ۲,۸۹۵ ۷.۳۴ % ۳۰,۰۳۲ ۳۸.۸۹ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۷۰,۸۸۳ ۹۱.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۸ ۴.۴۵ % ۲,۸۹۵ ۷.۳۴ % ۳۰,۰۳۲ ۳۸.۸۹ %