صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۵۱,۰۳۶ ۸۸.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۳۵ % ۵,۵۶۲ ۹.۹۷ % ۲۶,۶۶۵ ۴۶.۴۸ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۵۰,۶۱۹ ۸۹.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۳۷ % ۵,۰۹۲ ۹.۳۴ % ۲۶,۳۰۵ ۴۶.۵۷ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۵۵,۱۳۵ ۸۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۲۱ % ۷,۹۳۴ ۶.۹۹ % ۲۷,۰۷۲ ۴۲.۴ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۵۵,۲۰۹ ۸۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۲۱ % ۷,۸۰۴ ۶.۷۸ % ۲۷,۰۷۲ ۴۲.۴۴ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۵۵,۲۰۹ ۸۶.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۲۱ % ۷,۸۰۲ ۶.۷۸ % ۲۷,۰۷۲ ۴۲.۴۴ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۵۵,۶۹۹ ۸۶.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۲ ۱.۵۷ % ۷,۷۹۵ ۶.۶۹ % ۲۷,۲۵۲ ۴۲.۲۵ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۵۳,۲۱۸ ۹۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱ ۰.۵۹ % ۴,۶۵۰ ۸.۱۹ % ۲۷,۶۴۸ ۴۷.۵ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۵۳,۶۳۹ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱ ۰.۶ % ۲,۸۵۳ ۸.۳۸ % ۲۷,۷۶۹ ۴۸.۸۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵۴,۱۹۶ ۹۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱ ۰.۶ % ۱,۹۱۰ ۶.۴۵ % ۲۷,۰۲۹ ۴۷.۸۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۵۳,۷۸۰ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۰.۹۱ % ۱,۹۱۹ ۶.۴۹ % ۲۷,۰۰۵ ۴۸.۰۴ %