ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/05 42,799 67.02 % 2,709 4.24 % 5,088 7.97 % 13,271 20.78 % 24,393 38.2 %
2 1396/12/04 55,126 86.6 % 2,709 4.26 % 5,088 7.99 % 735 1.16 % 32,991 51.83 %
3 1396/12/03 55,116 86.6 % 2,709 4.26 % 5,088 7.99 % 735 1.16 % 32,981 51.82 %
4 1396/12/02 55,138 86.66 % 2,709 4.26 % 5,064 7.96 % 715 1.13 % 32,981 51.84 %
5 1396/12/01 55,007 86.64 % 2,704 4.26 % 4,984 7.85 % 799 1.26 % 33,059 52.07 %
6 1396/11/30 55,007 86.64 % 2,704 4.26 % 4,984 7.85 % 799 1.26 % 33,059 52.07 %
7 1396/11/29 54,958 86.63 % 2,702 4.26 % 4,967 7.83 % 815 1.29 % 33,052 52.1 %
8 1396/11/28 55,321 86.78 % 2,699 4.23 % 4,886 7.67 % 844 1.32 % 33,149 52 %
9 1396/11/27 55,359 86.73 % 2,740 4.29 % 1,222 1.92 % 4,509 7.06 % 33,172 51.97 %
10 1396/11/26 55,359 86.73 % 2,740 4.29 % 1,222 1.92 % 4,510 7.07 % 33,172 51.97 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق