ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/05/23 32,084 74.55 % 0 0 % 763 1.77 % 14,833 34.46 % 0 0 %
2 1397/05/22 36,258 85.65 % 0 0 % 763 1.8 % 9,954 23.51 % 0 0 %
3 1397/05/21 37,181 86.89 % 0 0 % 156 0.37 % 10,093 23.59 % 0 0 %
4 1397/05/20 37,311 87.13 % 0 0 % 597 1.4 % 9,555 22.31 % 0 0 %
5 1397/05/19 38,706 88.06 % 0 0 % 597 1.36 % 9,290 21.14 % 0 0 %
6 1397/05/18 38,706 88.06 % 0 0 % 597 1.36 % 9,289 21.14 % 0 0 %
7 1397/05/17 38,706 88.06 % 0 0 % 597 1.36 % 9,289 21.14 % 0 0 %
8 1397/05/16 39,625 88.31 % 0 0 % 597 1.33 % 9,288 20.7 % 0 0 %
9 1397/05/15 44,498 85.92 % 0 0 % 2,641 5.1 % 9,288 17.94 % 0 0 %
10 1397/05/14 37,246 87.47 % 0 0 % 345 0.81 % 9,628 22.61 % 0 0 %