صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۶۲,۸۱۹ ۹۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۴۸ ۴.۷۱ % ۸۹۳ ۱.۳۴ % ۲۷,۵۰۱ ۴۱.۱۳ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۶۵,۴۴۷ ۹۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۲۲ ۳.۲۴ % ۸۹۶ ۱.۳۱ % ۲۷,۹۴۷ ۴۰.۷۶ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۶۳,۲۴۸ ۸۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۳۰ ۸.۸۵ % ۸۹۸ ۱.۲۸ % ۲۷,۸۷۷ ۳۹.۶۱ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۶۴,۳۰۶ ۹۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۳۰ ۸.۷۲ % ۹۰۰ ۱.۲۶ % ۲۷,۸۶۹ ۳۹.۰۱ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵۸,۷۳۹ ۸۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۲۸ ۱۲.۶۴ % ۹۰۳ ۱.۳۲ % ۲۷,۳۸۸ ۴۰.۱۲ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵۸,۷۳۹ ۸۶.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۲۸ ۱۲.۶۴ % ۹۰۵ ۱.۳۳ % ۲۷,۳۸۸ ۴۰.۱۲ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵۸,۷۳۹ ۸۶.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۲۸ ۱۲.۶۴ % ۹۰۷ ۱.۳۳ % ۲۷,۳۸۸ ۴۰.۱۱ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۵۷,۹۹۰ ۸۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۳۸۶ ۱۸.۵۲ % ۹۱۰ ۱.۲۶ % ۲۶,۶۰۳ ۳۶.۸ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۵۴,۷۴۷ ۷۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۳۳ ۱۹.۶۸ % ۹۱۲ ۱.۳۲ % ۲۵,۹۵۳ ۳۷.۴۵ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴۷,۷۸۳ ۶۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵,۷۰۲ ۳۴.۵۵ % ۹۱۵ ۱.۲۳ % ۲۴,۹۱۸ ۳۳.۴۹ %