صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۵۱,۰۳۶ ۹۳.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۴۱ % ۲,۹۸۸ ۵.۴۵ % ۲۶,۶۶۵ ۴۸.۶۶ %
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۵۰,۶۱۹ ۹۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۴۳ % ۲,۷۵۴ ۵.۰۹ % ۲۶,۳۰۵ ۴۸.۵۸ %
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۵۵,۱۳۵ ۹۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۳۳ % ۲,۲۹۸ ۳.۹۵ % ۲۷,۰۷۲ ۴۶.۵۱ %
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۵۵,۲۰۹ ۹۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۳۳ % ۲,۲۳۳ ۳.۸۴ % ۲۷,۰۷۲ ۴۶.۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۵۵,۲۰۹ ۹۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۷۳ ۱.۳۳ % ۲,۲۳۳ ۳.۸۴ % ۲۷,۰۷۲ ۴۶.۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۵۵,۶۹۹ ۹۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۲ ۱.۷۲ % ۲,۲۲۷ ۳.۷۸ % ۲۷,۲۵۲ ۴۶.۲۴ %
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۵۳,۲۱۸ ۹۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱ ۰.۶ % ۲,۸۶۱ ۵.۰۷ % ۲۷,۶۴۸ ۴۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۵۳,۶۳۹ ۹۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱ ۰.۶ % ۲,۸۵۳ ۵.۰۲ % ۲۷,۷۶۹ ۴۸.۸۶ %
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵۴,۱۹۶ ۹۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۱ ۰.۶ % ۱,۹۱۰ ۳.۳۸ % ۲۷,۰۲۹ ۴۷.۸۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۵۳,۷۸۰ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۰.۹۱ % ۱,۹۱۹ ۳.۴۱ % ۲۷,۰۰۵ ۴۸.۰۴ %