صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۴۷,۹۸۱ ۹۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۷ ۴.۳ % ۲,۴۴۲ ۴.۶۳ % ۲۶,۵۴۸ ۵۰.۳۹ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۴۸,۲۹۳ ۹۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۳.۰۲ % ۳,۱۱۰ ۵.۸۷ % ۲۶,۸۰۲ ۵۰.۵۷ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۴۸,۲۹۳ ۹۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۳.۰۲ % ۳,۱۱۱ ۵.۸۷ % ۲۶,۸۰۲ ۵۰.۵۷ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ۴۹,۳۴۷ ۹۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۹ ۳.۰۸ % ۱,۰۰۵ ۱.۹۴ % ۲۶,۳۰۴ ۵۰.۶۳ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۴۹,۳۴۷ ۹۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۱ ۳.۰۴ % ۱,۰۰۶ ۱.۹۴ % ۲۶,۳۰۴ ۵۰.۶۵ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴۹,۳۴۷ ۹۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۱ ۳.۰۴ % ۱,۰۰۷ ۱.۹۴ % ۲۶,۳۰۴ ۵۰.۶۵ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۵۰,۴۰۵ ۹۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۲۴ ۵.۹۸ % ۲۹۴ ۰.۵۵ % ۲۶,۹۵۵ ۴۹.۹۹ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵۱,۲۸۷ ۹۶.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۲ ۳.۲۸ % ۲۹۵ ۰.۵۵ % ۲۷,۲۳۶ ۵۱.۰۷ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴۸,۱۷۸ ۹۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۵۲ ۵.۵۶ % ۲۹۵ ۰.۵۸ % ۲۵,۴۳۴ ۴۹.۵۵ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۴۹,۲۳۹ ۹۴.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۳ ۵.۴۱ % ۲۹۶ ۰.۵۷ % ۲۵,۶۶۶ ۴۹.۰۱ %