صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ۴۸,۳۱۲ ۹۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۳ ۵.۵ % ۳۳۹ ۰.۶۶ % ۲۶,۰۴۱ ۵۰.۵۸ %
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ۴۸,۳۱۲ ۹۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۳ ۵.۵ % ۳۴۰ ۰.۶۶ % ۲۶,۰۴۱ ۵۰.۵۸ %
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴۸,۳۱۲ ۹۳.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۳ ۵.۵ % ۳۴۱ ۰.۶۶ % ۲۶,۰۴۱ ۵۰.۵۸ %
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴۷,۲۴۸ ۹۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۳ ۵.۶۲ % ۳۱۹ ۰.۶۳ % ۲۴,۰۷۸ ۴۷.۷۷ %
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۴۶,۸۱۵ ۹۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۴ ۵.۶۱ % ۳۴۱ ۰.۶۸ % ۲۴,۰۷۱ ۴۸.۱۸ %
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴۶,۷۹۳ ۹۳.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۴ ۵.۶۲ % ۳۴۲ ۰.۶۹ % ۲۴,۰۷۴ ۴۸.۲۱ %
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۴۵,۷۰۸ ۹۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۴ ۵.۶۸ % ۸۷۰ ۱.۷۶ % ۲۳,۰۹۴ ۴۶.۷۷ %
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۴۵,۵۳۹ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۲۹ % ۵۵۵ ۱.۱۴ % ۲۲,۸۵۷ ۴۶.۹۷ %
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۴۵,۵۳۹ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۲۹ % ۵۵۶ ۱.۱۴ % ۲۲,۸۵۷ ۴۶.۹۶ %
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۴۵,۵۳۹ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۲۹ % ۵۵۷ ۱.۱۴ % ۲۲,۸۵۷ ۴۶.۹۶ %