صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۴۵,۵۳۹ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۲۹ % ۵۵۷ ۱.۱۵ % ۲۲,۸۵۷ ۴۶.۹۶ %
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۴۵,۵۳۹ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۲۹ % ۵۵۸ ۱.۱۵ % ۲۲,۸۵۷ ۴۶.۹۶ %
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ۴۵,۵۳۹ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۲۹ % ۵۵۹ ۱.۱۵ % ۲۲,۸۵۷ ۴۶.۹۶ %
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۴۵,۲۵۱ ۹۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۳۲ % ۵۶۰ ۱.۱۶ % ۲۲,۶۹۷ ۴۶.۹۱ %
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ۴۴,۳۴۴ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۴۴ % ۳۴۸ ۰.۷۴ % ۱۹,۴۷۳ ۴۱.۲ %
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ۴۴,۳۴۴ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۴۴ % ۳۴۹ ۰.۷۴ % ۱۹,۴۷۳ ۴۱.۲ %
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۴۴,۳۴۴ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۵۷۲ ۵.۴۴ % ۳۴۹ ۰.۷۴ % ۱۹,۴۷۳ ۴۱.۲ %
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۴۴,۱۵۸ ۹۳.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۹ ۵.۱۸ % ۴۹۴ ۱.۰۵ % ۱۹,۳۲۳ ۴۱.۰۳ %
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۴۳,۸۲۲ ۹۳.۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۹ ۵.۲۲ % ۴۵۶ ۰.۹۸ % ۱۸,۸۱۷ ۴۰.۲۸ %
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۴۳,۶۶۱ ۹۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۹ ۵.۲۵ % ۳۲۲ ۰.۶۹ % ۱۹,۰۰۵ ۴۰.۹۴ %