صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ۴۳,۶۶۱ ۹۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۹ ۵.۲۵ % ۳۲۲ ۰.۷ % ۱۹,۰۰۵ ۴۰.۹۴ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۴۳,۶۶۱ ۹۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۹ ۵.۲۵ % ۳۲۳ ۰.۷ % ۱۹,۰۰۵ ۴۰.۹۴ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۴۳,۶۶۱ ۹۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۹ ۵.۲۵ % ۳۲۳ ۰.۷ % ۱۹,۰۰۵ ۴۰.۹۴ %
۱۲۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۴۳,۶۶۱ ۹۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۷ ۵.۲۵ % ۳۲۴ ۰.۶۷ % ۱۹,۰۰۵ ۴۰.۹۴ %
۱۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۴۳,۶۶۱ ۹۴.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۷ ۵.۲۵ % ۳۲۵ ۰.۷ % ۱۹,۰۰۵ ۴۰.۹۴ %
۱۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۴۳,۴۰۸ ۹۲.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۷۷ ۶.۳۸ % ۳۱۲ ۰.۶۷ % ۱۸,۹۴۰ ۴۰.۵۶ %
۱۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۴۲,۶۸۸ ۹۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۴ ۵ % ۵۰۴ ۱.۱۱ % ۱۸,۶۰۳ ۴۰.۹۱ %
۱۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۴۱,۷۹۵ ۹۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۲ ۴.۹۹ % ۱,۰۴۴ ۲.۳۲ % ۱۸,۴۸۱ ۴۰.۹۹ %
۱۲۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۴۱,۹۵۹ ۹۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۲ ۳.۱۸ % ۱,۰۶۳ ۲.۳۹ % ۱۷,۸۷۷ ۴۰.۲۳ %
۱۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۴۱,۹۵۹ ۹۴.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۲ ۳.۱۸ % ۱,۰۶۳ ۲.۳۹ % ۱۷,۸۷۷ ۴۰.۲۳ %