صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۵۳,۷۸۰ ۹۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۱۳ ۰.۹۱ % ۱,۹۱۹ ۳.۴۱ % ۲۷,۰۰۵ ۴۸.۰۴ %
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۵۳,۷۸۰ ۹۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۵ ۰.۸۶ % ۱,۹۱۹ ۳.۴۲ % ۲۷,۰۰۵ ۴۸.۰۶ %
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۵۳,۴۵۲ ۹۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۵ ۰.۸۷ % ۱,۹۱۹ ۳.۴۴ % ۲۶,۸۳۰ ۴۸.۰۳ %
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۵۴,۰۹۶ ۹۱.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۷ ۵.۱۱ % ۱,۹۰۹ ۳.۲۴ % ۲۷,۱۸۰ ۴۶.۰۵ %
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۵۳,۵۵۷ ۹۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۱۷ ۵.۱۶ % ۱,۹۰۹ ۳.۲۷ % ۲۶,۹۱۹ ۴۶.۰۳ %
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۵۱,۱۶۰ ۹۱.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۱۷ ۵.۲ % ۲,۰۱۷ ۳.۶ % ۲۵,۱۳۸ ۴۴.۸۱ %
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۵۲,۰۲۸ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۱ ۳.۵۷ % ۲,۹۰۲ ۵.۱ % ۲۵,۳۶۷ ۴۴.۵۳ %
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۵۲,۰۲۸ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۱ ۳.۵۷ % ۲,۹۰۲ ۵.۱ % ۲۵,۳۶۷ ۴۴.۵۳ %
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۵۲,۰۲۸ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۱ ۳.۵۷ % ۲,۹۰۲ ۵.۱ % ۲۵,۳۶۷ ۴۴.۵۳ %
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۵۲,۰۳۲ ۹۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۳۱ ۳.۵۷ % ۲,۹۰۲ ۵.۱ % ۲۵,۵۷۰ ۴۴.۸۹ %