صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۲۴۱ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۱۷۴ ۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۱ ۹۷.۳۱ % ۶ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %
۲۲۴۲ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۱۷۱ ۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۱ ۹۷.۳۵ % ۶ ۲.۶۵ % ۰ ۰ %
۲۲۴۳ ۱۳۹۲/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۱۶۸ ۲.۵۱ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۱ ۹۷.۴ % ۶ ۲.۶ % ۰ ۰ %
۲۲۴۴ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۱۶۵ ۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۱ ۹۷.۴۴ % ۶ ۲.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۲۴۵ ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۱۶۲ ۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۶,۵۴۱ ۹۷.۴۸ % ۶ ۲.۵۲ % ۰ ۰ %