صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۴۹,۲۲۰ ۹۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۴ ۵.۵۱ % ۱,۳۲۵ ۲.۴۸ % ۲۴,۸۶۵ ۴۶.۴۹ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۴۹,۱۷۰ ۹۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۵۹ ۴.۴۱ % ۱,۹۶۶ ۳.۶۸ % ۲۴,۹۹۰ ۴۶.۷۱ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۴۹,۱۸۸ ۹۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۵ ۴.۲۴ % ۱,۹۶۶ ۳.۶۸ % ۲۵,۰۵۲ ۴۶.۹ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۴۸,۸۵۴ ۸۵.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۶۷ ۱۱.۸۸ % ۱,۳۲۶ ۲.۳۳ % ۲۴,۵۳۴ ۴۳.۰۸ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۴۸,۹۶۷ ۸۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۲ ۱۱.۸۷ % ۱,۳۲۶ ۲.۳۲ % ۲۴,۵۸۷ ۴۳.۰۹ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۴۸,۹۶۷ ۸۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۲ ۱۱.۸۷ % ۱,۳۲۶ ۲.۳۲ % ۲۴,۵۸۷ ۴۳.۰۹ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۴۸,۹۶۷ ۸۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۲ ۱۱.۸۷ % ۱,۳۲۶ ۲.۳۳ % ۲۴,۵۸۷ ۴۳.۰۹ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۴۸,۹۶۷ ۸۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۲ ۱۱.۸۷ % ۱,۳۲۷ ۲.۳۳ % ۲۴,۵۸۷ ۴۳.۰۹ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۴۸,۹۶۷ ۸۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۷۲ ۱۱.۸۷ % ۱,۳۲۷ ۲.۳۳ % ۲۴,۵۸۷ ۴۳.۰۹ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۴۴,۲۰۸ ۸۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۷۰۵ ۱۲.۸۲ % ۱,۳۹۶ ۲.۶۷ % ۲۳,۴۳۲ ۴۴.۷۹ %