صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۴۳,۵۵۷ ۸۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۲۰۰ ۱۲.۰۲ % ۱,۸۴۱ ۳.۵۷ % ۲۳,۱۹۹ ۴۴.۹۶ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۴۴,۰۰۰ ۸۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۴۷ ۱۳.۲۹ % ۱,۳۳۴ ۲.۵۵ % ۲۳,۴۶۰ ۴۴.۸۷ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۴۴,۰۰۰ ۸۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۴۷ ۱۳.۲۹ % ۱,۳۳۴ ۲.۵۵ % ۲۳,۴۶۰ ۴۴.۸۷ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۴۴,۰۰۰ ۸۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶,۹۴۷ ۱۳.۲۹ % ۱,۳۳۵ ۲.۵۵ % ۲۳,۴۶۰ ۴۴.۸۷ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۴۴,۵۷۳ ۸۲.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۱۳ ۱۶.۰۳ % ۵۲۹ ۰.۹۹ % ۲۳,۸۲۲ ۴۴.۳۵ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۴۲,۲۶۴ ۸۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۱۳ ۱۶.۷۶ % ۵۱۸ ۱.۰۱ % ۲۲,۵۰۰ ۴۳.۷۸ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۴۲,۲۶۴ ۸۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۱۳ ۱۶.۷۶ % ۵۱۹ ۱.۰۱ % ۲۲,۵۰۰ ۴۳.۷۸ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۳۹,۹۱۳ ۸۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۶۱۳ ۱۷.۵۵ % ۵۴۱ ۱.۱ % ۲۲,۸۸۳ ۴۶.۶۴ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۴۰,۳۱۶ ۷۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۳۷ ۲۲.۱۸ % ۵۲۰ ۰.۹۹ % ۲۳,۲۱۰ ۴۴.۲۳ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۴۰,۳۱۶ ۷۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۳۷ ۲۲.۱۸ % ۵۲۰ ۰.۹۹ % ۲۳,۲۱۰ ۴۴.۲۳ %