صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۴۰,۳۱۶ ۷۶.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۶۳۷ ۲۲.۱۸ % ۵۲۱ ۰.۹۹ % ۲۳,۲۱۰ ۴۴.۲۳ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۴۰,۴۳۶ ۷۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰,۶۶۵ ۲۰.۶۶ % ۵۲۱ ۱.۰۱ % ۲۳,۳۸۱ ۴۵.۲۹ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۳۶,۹۵۱ ۸۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۵ ۱۶.۶۹ % ۱,۳۰۹ ۲.۸۵ % ۲۳,۱۹۹ ۵۰.۵۱ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۳۸,۱۸۵ ۸۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۶۶۵ ۱۶.۶ % ۳۳۷ ۰.۷۳ % ۲۳,۴۱۱ ۵۰.۶۹ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۳۸,۰۴۹ ۸۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۵.۲۵ % ۵,۸۹۶ ۱۲.۷۱ % ۲۳,۴۰۶ ۵۰.۴۷ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۳۷,۵۰۰ ۸۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۵.۳۱ % ۵,۸۹۷ ۱۲.۸۷ % ۲۳,۰۸۴ ۵۰.۳۷ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۳۷,۵۰۰ ۸۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۵.۳۱ % ۵,۸۹۷ ۱۲.۸۷ % ۲۳,۰۸۴ ۵۰.۳۷ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۳۷,۵۰۰ ۸۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۵.۳۱ % ۵,۸۹۸ ۱۲.۸۷ % ۲۳,۰۸۴ ۵۰.۳۷ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۴۳,۴۰۵ ۹۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۴ ۵.۲۷ % ۳۴۴ ۰.۷۵ % ۲۶,۱۶۷ ۵۶.۶۶ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۴۲,۲۵۱ ۹۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۶۶ ۱.۲۶ % ۲,۲۱۵ ۴.۹۲ % ۲۵,۴۸۷ ۵۶.۶ %