صندوق سرمایه‌ گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۴۱,۴۴۳ ۹۳.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۶ ۱.۶۹ % ۲,۰۳۷ ۴.۶۱ % ۲۴,۸۲۵ ۵۶.۱۳ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۴۴,۶۷۱ ۹۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۷ ۱.۶۳ % ۴۲۶ ۰.۹۳ % ۲۶,۹۱۲ ۵۸.۷ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۴۷,۵۵۷ ۹۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۷ ۰.۸۲ % ۲۹۳ ۰.۶۱ % ۲۸,۲۸۰ ۵۸.۶۱ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۴۷,۵۵۷ ۹۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۸۱ % ۲۹۳ ۰.۶۱ % ۲۸,۲۸۰ ۵۸.۶۲ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۴۷,۵۵۷ ۹۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۸۱ % ۲۹۴ ۰.۶۱ % ۲۸,۲۸۰ ۵۸.۶۲ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۴۷,۰۶۵ ۹۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۸۲ % ۲۹۵ ۰.۶۲ % ۲۷,۵۶۸ ۵۷.۷۳ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۴۹,۰۱۰ ۹۸.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۹۱ ۰.۷۹ % ۲۹۵ ۰.۶ % ۲۸,۷۷۲ ۵۷.۸۹ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۵۱,۳۷۹ ۹۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۹۱ ۱.۵۱ % ۲۹۶ ۰.۵۷ % ۳۰,۱۰۱ ۵۷.۳۷ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۵۰,۶۹۴ ۹۵.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۸۳ ۳.۷۴ % ۲۹۷ ۰.۵۶ % ۳۰,۱۴۹ ۵۶.۹۱ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۴۸,۴۳۵ ۹۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۵ ۰.۷۹ % ۲۹۷ ۰.۶۱ % ۲۶,۸۴۹ ۵۴.۶۶ %