صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۴۸,۴۳۵ ۹۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۵ ۰.۷۹ % ۲۹۸ ۱.۲ % ۲۶,۸۴۹ ۵۴.۶۶ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۴۸,۴۳۵ ۹۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۵ ۰.۷۹ % ۲۹۹ ۱.۲ % ۲۶,۸۴۹ ۵۴.۶۶ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۴۵,۹۲۳ ۹۶.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۵ ۰.۸۱ % ۱,۴۳۷ ۳.۶۲ % ۲۶,۴۱۷ ۵۵.۳۳ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۴۹,۲۷۲ ۹۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۵ ۰.۷۷ % ۳۰۰ ۱.۱۸ % ۲۶,۴۷۶ ۵۳ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۴۵,۸۴۷ ۹۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۷ ۱.۲۱ % ۳,۰۸۶ ۶.۸۲ % ۲۵,۷۶۲ ۵۲.۰۱ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۴۴,۷۵۳ ۹۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۹۷ ۱.۲۳ % ۳,۱۷۵ ۷.۱۴ % ۲۶,۳۸۸ ۵۴.۳۸ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۴۷,۴۲۰ ۹۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۲ ۱.۲۹ % ۳۳۳ ۱.۲۹ % ۲۶,۱۹۷ ۵۴.۱۵ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۴۷,۴۲۰ ۹۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۲ ۱.۲۹ % ۳۳۴ ۱.۲۹ % ۲۶,۱۹۷ ۵۴.۱۵ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۴۷,۴۲۰ ۹۸.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۲۲ ۱.۲۹ % ۳۳۵ ۱.۲۹ % ۲۶,۱۹۷ ۵۴.۱۵ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ۴۷,۳۲۱ ۹۰.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۷۲ ۸.۴ % ۳۳۵ ۱.۲۱ % ۲۶,۱۴۷ ۵۰.۲۶ %