صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲.۶۱ ۲.۷۱ ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱.۸۹ ۲.۶۲ ۹۱,۳۱۶.۱۵ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۷۲ ۱.۷۳ ۵۰,۹۸۱.۲۸ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ (۱.۸۱) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱.۵۷ ۰.۷۵ ۲۹,۳۶۵.۴۴ ۱,۴۴۹.۴۹
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۲۸) (۱.۳۵) (۶۴.۶۴) (۹۹.۳)
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۴ ۱.۲۳ ۳۳۲.۶۲ ۸,۴۹۵.۰۲
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۱.۷۲) (۰.۵۶) (۹۹.۸۳) (۸۷.۲۴)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ (۰.۴۲) ۱.۵۸ (۷۸.۵۵) ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ (۱.۵۷) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۳۱ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲.۹ ۳.۷۳ ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲.۴۴ ۱.۸۲ ۶۵۳,۵۷۶.۶۳ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲.۳۶ ۱.۳ ۴۹۵,۲۵۰.۱۳ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۲۶ ۰.۷۸ ۱۵۷.۱۸ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲.۵۳ ۲.۱۸ ۹۱۹,۳۳۵.۰۶ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ (۱.۷۱) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ (۱.۶۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۸۸ ۰.۷۵ ۲,۳۸۳.۵۹ ۱,۴۵۱.۹۸