صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۱.۰۳) (۰.۲۷) (۹۷.۷۲) (۶۲.۶۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۹) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۷) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۲ ۲.۳۷ ۱۰۶.۰۷ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۵۶ ۳.۵۵ ۶۷۰.۸۲ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ (۰.۵۹) ۱.۸۶ (۸۸.۶۱) ۸۴,۱۴۵.۵۹
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۱.۵۴) (۰.۳۵) (۹۹.۶۵) (۷۲.۳۲)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۶۲) ۱.۷۷ (۸۹.۶) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۲.۷۴) (۰.۸۷) (۱۰۰) (۹۵.۹۵)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۲.۵۵) (۲.۳۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۸)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۱.۷۳) (۲.۴۷) (۹۹.۸۳) (۹۹.۹۹)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۱.۵۷) ۰.۳۵ (۹۹.۶۹) ۲۶۳.۵۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ (۲.۱۵) ۰.۶۲ (۹۹.۹۶) ۸۶۲.۲۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۴) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۱.۷۷) (۳.۱۴) (۹۹.۸۵) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۲.۱۳) (۲.۵) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۲.۱) ۰.۵۳ (۹۹.۹۶) ۵۹۷.۳۲