صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۱.۱۸) (۰.۹۳) (۹۸.۷) (۹۶.۶۶)
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۱۳) (۰.۲۲) (۳۶.۷۱) (۵۴.۵۷)
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ (۰.۲) ۰.۱۸ (۵۲.۳۹) ۹۱.۷۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۵۴ ۲.۶۳ ۹۵۸,۰۲۵.۸۸ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۴.۲۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۱۶ ۰.۸۹ ۶,۶۴۰.۰۸ ۲,۴۵۹.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۳ ۰.۹۹ ۱۱,۱۶۵.۰۷ ۳,۵۲۱.۰۲
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۳۳ ۴.۳۶ ۱۵,۳۶۰,۰۹۹.۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۳۲ ۴.۴ ۱۴,۸۱۸,۵۹۵.۹۳ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۶۸ ۱.۷ ۱,۰۸۴.۲۶ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۱۹ ۰ ۱۰۱.۰۳ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۴.۰۲) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۰.۸۳) (۱.۴) (۹۵.۳) (۹۹.۴۲)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۶۴) (۱.۹۱) (۹۹.۷۶) (۹۹.۹۱)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۸) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۱.۱۶) (۰.۴۱) (۹۸.۵۹) (۷۷.۹۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۴.۳۸) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۴.۳۴) ۰