صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۴۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ۰.۲۷ (۰.۷۶) ۱۶۵.۳ (۹۳.۸۶)
۲۲۴۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۱.۰۷ ۱.۸ ۴,۷۴۲.۴ ۶۶,۷۲۷.۵
۲۲۴۳ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ ۰.۹۶ ۱.۶۸ ۳,۱۳۸.۵۶ ۴۴,۳۶۶.۲۷
۲۲۴۴ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ ۱.۹۹ ۲.۱۱ ۱۳۳,۰۳۱.۱۲ ۲۰۵,۸۰۱.۴
۲۲۴۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ (۰.۰۲) ۰ (۷.۵۹) ۰
۲۲۴۶ ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ (۰.۰۲) ۰ (۷.۹۶) (۰.۲۹)
۲۲۴۷ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ ۲.۳۱ ۱.۶۳ ۴۱۱,۲۲۴.۵۲ ۳۶,۶۳۹.۹۱
۲۲۴۸ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ (۰.۲۳) ۰.۰۱ (۵۷.۶۱) ۲.۲۸
۲۲۴۹ ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ (۰.۰۲) ۰ (۸.۰۱) (۰.۰۸)
۲۲۵۰ ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ (۰.۵۳) ۰.۱۹ (۸۵.۷۸) ۹۹.۳
۲۲۵۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ (۲.۲۷) (۰.۷۷) (۹۹.۹۸) (۹۴.۰۹)
۲۲۵۲ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ (۰.۰۲) ۰ (۷.۶۶) ۰
۲۲۵۳ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰ (۰.۰۲) ۰ (۷.۶۹) ۰.۲۲
۲۲۵۴ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ (۰.۴۴) ۰.۲۷ (۸۰.۱۵) ۱۷۱.۵۵
۲۲۵۵ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ (۰.۰۸) ۰.۹۳ (۲۴.۹) ۲,۸۳۷.۹۹
۲۲۵۶ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ (۰.۳۸) ۱.۰۸ (۷۴.۶۵) ۴,۹۰۵.۲
۲۲۵۷ ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ ۱.۵۴ ۲.۵۶ ۲۶,۳۳۴.۶۷ ۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳
۲۲۵۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ (۰.۹۶) ۲.۰۸ (۹۷.۰۳) ۱۸۴,۷۴۹.۲
۲۲۵۹ ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۹۶ ۰
۲۲۶۰ ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹ ۰