صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۷.۳ ۰
۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۵۹ ۰.۳۶ ۷۵۴.۸۸ ۲۷۶.۹۲
۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۱.۱۶) (۰.۲۲) (۹۸.۶) (۵۴.۴۴)
۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۹۷ ۱.۱۴ ۳,۳۱۰.۳۶ ۶,۱۲۴.۶۳
۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ (۰.۲۵) ۰.۴۱ (۵۹.۶۴) ۳۴۲.۲۷
۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۵۵) (۱.۴۱) (۹۹.۶۷) (۹۹.۴۳)
۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۹) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۲۴) ۰
۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ (۰.۰۱) ۰.۲۷ (۴.۶۶) ۱۶۶.۶۸
۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۱) ۰.۴۷ (۳۱.۸۴) ۴۴۷.۲
۵۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۷۹) (۰.۵۷) (۹۴.۵۶) (۸۷.۴۸)
۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۰۹) (۰.۰۲) (۲۸.۱۵) (۶.۳۶)
۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۷) ۰
۵۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۷۳ ۱.۴۲ ۱,۳۰۹.۸۵ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۷۸ ۱.۰۴ ۱,۶۱۸.۹۶ ۴,۳۱۷.۳۱
۵۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۲۸ ۲.۱۵ ۳۸۱,۰۷۷.۲۸ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۵۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۶۲ ۱.۵۳ ۳۴,۵۸۰.۶۱ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۶۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۱۵) ۰ (۴۲.۷۴) ۰