صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۵۵ ۱.۲۱ ۶۴۳.۸۲ ۷,۸۶۱.۷۱
۴۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۴۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۰.۶۵ ۰.۸۳ ۹۷۴.۰۴ ۱,۹۴۶.۷
۴۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰ ۰ (۱.۴۱) ۰
۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۸۷) (۰.۷۷) (۹۵.۹۵) (۹۴.۰۷)
۴۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۴۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰ ۰ (۱.۷۲) ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۱.۴۸) (۰.۸۱) (۹۹.۵۷) (۹۴.۹۲)
۴۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۳ ۲.۰۳ ۲۰۰.۰۷ ۱۵۴,۶۴۶.۴۹
۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ (۰.۸۹) ۰.۲۶ (۹۶.۱۴) ۱۵۷.۴۹
۵۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۵) (۲.۶۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۵۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۱.۷۵) ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۹۱) ۰.۲۱ (۹۶.۴۳) ۱۱۸.۲۱
۵۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۲.۹۴) (۳.۴۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۱.۹) (۱.۹۴) (۹۹.۹۱) (۹۹.۹۲)
۵۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۱۹ ۱.۲۸ ۹۸.۳۵ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۲.۰۴ ۲.۸۸ ۱۶۱,۶۲۱.۵۸ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۶۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۳) ۰