صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱.۱۷ ۰.۷۲ ۶,۷۹۳.۶۳ ۱,۲۶۲.۵۱
۱۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۰.۴۶ ۰.۳۲ ۴۴۰.۴۴ ۲۲۲.۷۶
۱۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۲.۳ ۱.۷۶ ۳۹۸,۷۵۸.۶ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۱۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۰.۹۲ ۰.۹ ۲,۷۶۵.۸۱ ۲,۵۰۸.۸۴
۱۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۰.۵۴ ۰.۱۱ ۶۲۳.۷ ۴۹.۸۱
۱۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۸) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۸) ۰
۱۶۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۱.۰۶ ۰.۱۴ ۴,۵۶۸.۷۸ ۶۸.۷۴
۱۶۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (۱.۳۸) (۱) (۹۹.۳۸) (۹۷.۴۶)
۱۷۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ (۰.۳) (۰.۱۲) (۶۶.۱۷) (۳۶.۴۵)
۱۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ (۰.۱۲) ۰.۰۴ (۳۵.۴۹) ۱۷.۴۴
۱۷۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ (۰.۷۵) (۰.۵۶) (۹۳.۶) (۸۷.۱)
۱۷۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۱۷۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۰.۹۹ ۰.۳۵ ۳,۵۳۳.۳۹ ۲۶۳.۰۷
۱۷۶ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ (۱.۱۵) (۱.۲۵) (۹۸.۵۶) (۹۸.۹۸)
۱۷۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ۰.۷۱ ۰.۴۶ ۱,۲۴۳.۴۵ ۴۳۳.۴۶
۱۷۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۱.۳۴ ۱.۰۷ ۱۲,۶۹۹.۷۴ ۴,۸۱۷.۳۱
۱۷۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ۲.۴۸ ۳ ۷۵۳,۳۵۷.۵۶ ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸
۱۸۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰