صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۱) ۰.۴۷ (۳۱.۸۴) ۴۴۷.۲
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۷۹) (۰.۵۷) (۹۴.۵۶) (۸۷.۴۸)
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۰.۰۹) (۰.۰۲) (۲۸.۱۵) (۶.۳۶)
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۶) ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۷) ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۰.۷۳ ۱.۴۲ ۱,۳۰۹.۸۵ ۱۷,۰۴۹.۹۳
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰.۷۸ ۱.۰۴ ۱,۶۱۸.۹۶ ۴,۳۱۷.۳۱
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۲.۲۸ ۲.۱۵ ۳۸۱,۰۷۷.۲۸ ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱.۶۲ ۱.۵۳ ۳۴,۵۸۰.۶۱ ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ (۰.۱۵) (۰.۴۲) (۴۲.۷۴) (۷۸.۷۱)
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۹) ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ (۰.۱) (۰.۹۶) (۳۱.۰۴) (۹۷.۰۱)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰.۱۳ (۰.۴۳) ۵۹.۷۳ (۷۸.۸۸)
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ (۰.۵۲) (۰.۰۲) (۸۴.۸۹) (۸.۷۲)
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱.۶۸ ۱.۷۳ ۴۴,۰۴۱.۶۴ ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۳۵ ۲۴.۱۱ ۲۵۶.۹۲
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۲) ۰