صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۱.۰۳)% (۰.۲۷)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۲.۴۰۳)% %۷.۳۰۹
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۲۲.۸۱۴)% (۳.۲۸۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۳.۶۷۳)% %۳۰.۶۵
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۱۶۵.۶۲۸ %۲۳۱.۳۵۲
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۲۷۲.۵۳۵ %۴۷۷.۷۳۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ %۱۹۲۶.۸۵۹ %۳۶۶۳.۱۳۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۵۹۹ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۶)% (۹۹.۷۸)%