صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۱.۲۱۱ %۱.۳۰۸
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ (۳.۰۷۴)% (۱.۵۴۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۱.۰۷۷ %۶.۲۹۴
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۹.۳۴۸ %۲۲.۱۹
۶ ماه ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۳۵.۶۴۳ %۵۳.۳۴۹
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۱۳۱.۸۱۴ %۱۳۰.۵۳۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ %۳۶۵.۱۸۹ %۴۵۲.۸۱۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۸۹۱۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۴۵)% (۹۷.۴۶)%