صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۲.۶۱۳ %۲.۷۱۱
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۷.۷۰۱ %۶.۵۷۵
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۹.۲۳۶ %۱۲.۲۵۸
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ (۲۸.۱۵۴)% (۱۲.۹۸۷)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۸.۲۴۶ %۴۲.۵۳
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۲۱۷.۷۲ %۳۶۰.۰۲۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ %۱۶۰۴.۲۸۸ %۳۱۴۶.۰۳۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۵۹۹ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۹.۶۶)% (۹۹.۷۸)%