صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۰.۶۴۷ %۰.۳۷۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۰.۴۳ (۰.۲۴)%
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ (۱۰.۲۱۶)% (۵.۶۲۵)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۱۳.۱۸۴ %۱۸.۲۲۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۲۸.۷۷۸ %۴۴.۰۳۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۵۱.۴۵۴ %۶۸.۲۳۳
تا زمان انتشار ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ %۴۳۲.۹۲۳ %۵۷۳.۰۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۸۹۱۰ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۶.۴۵)% (۹۷.۴۶)%