صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/15 1396/11/15 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به دی 1396 دانلود
1396/11/14 1396/11/14 صورت وضعیت پرتفوی صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به آذر 1396 دانلود
1396/10/11 1396/10/11 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سبحان منتهی به960930 دانلود
1396/10/11 1396/10/11 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان نه ماهه منتهی به960930 دانلود
1396/08/02 1396/08/02 گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به960631 دانلود
1396/08/02 1396/08/02 صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به96063 دانلود
1396/07/16 1396/07/16 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به960631 دانلود
1396/07/16 1396/07/16 گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به960631 دانلود
1396/04/21 1396/04/21 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 960331 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1396/04/21 1396/04/21 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به 31/03/96 دانلود
1396/02/25 1396/02/25 گزارش عملکرد 1ساله منتهی به 95/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
1396/02/25 1396/02/25 صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به95/12/30 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد 1ساله منتهی به 95/12/30 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به95/12/30 دانلود
1395/10/26 1395/10/26 گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سبحان منتهی به 950930 دانلود
1395/10/26 1395/10/26 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان نه ماهه منتهی به950930 دانلود
1395/08/25 1395/08/25 گزارش عملکرد حسابرسی شده شش ماهه صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به950631 دانلود
1395/08/25 1395/08/25 صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به950631 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری سبحان منتهی به950631 دانلود
1395/08/02 1395/08/02 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به950631 دانلود
1395/04/29 1395/04/29 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 950331 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1395/04/26 1395/04/26 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به950331 دانلود
1395/03/03 1395/03/03 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 941229 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1395/03/03 1395/03/03 صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به941229 دانلود
1395/01/30 1395/01/30 صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به 941229 دانلود
1394/10/23 1394/10/23 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان نه ماهه منتهی به940930 دانلود
1394/08/23 1394/08/23 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 940631 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1394/08/23 1394/08/23 صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به940631 دانلود
1394/07/22 1394/07/22 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 940631 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1394/07/22 1394/07/22 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به940631 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به94/03/31 دانلود
1394/04/30 1394/04/30 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 940331 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1394/02/27 1394/02/27 گزارش عملکرد 1ساله منتهی به 93/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
1394/02/27 1394/02/27 صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به 93/12/29 دانلود
1394/01/29 1394/01/29 گزارش عملکرد 1ساله منتهی به 93/12/29 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
1394/01/29 1394/01/29 صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به 93/12/29 دانلود
1393/10/21 1393/10/21 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 930930 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1393/10/21 1393/10/21 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان نه ماهه منتهی به930930 دانلود
1393/08/18 1393/08/18 صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به 930631 دانلود
1393/07/29 1393/07/29 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 930631 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1393/07/29 1393/07/29 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان شش ماهه منتهی به 930631 دانلود
1393/04/25 1393/04/25 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 930331 صندوق سرمایه گذاری سبحان دانلود
1393/04/25 1393/04/25 صورت مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان سه ماهه منتهی به 930331 دانلود
1393/04/23 1393/04/23 بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سبحان دانلود
1393/04/21 1393/04/21 گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه سال مالی منتهی به 921229 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
1393/02/20 1393/02/20 صورت مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان یکساله منتهی به 921229 دانلود
1393/02/01 1393/02/01 گزارش عملکرد 1ساله منتهی به 921229 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
1393/02/01 1393/02/01 صورت های مالی حسابرسی نشده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی یکساله منتهی به 1392/12/29 دانلود
1392/10/22 1392/10/22 گزارش عملکرد 6 ماه و 25 روزه منتهی به 920930 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
1392/10/22 1392/10/22 صورت های مالی 6 ماه و 25 روزه منتهی به 920930 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
1392/08/07 1392/08/07 صورت های مالی حسابرسی شده صندوق سرمایه گذاری سبحان برای دوره مالی سه ماه و 25 روزه منتهی به 920631 دانلود
1392/07/29 1392/07/29 گزارش فعالیت مدیران صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان برای دوره مالی 3ماه و25روزه منتهی به1392/06/31 دانلود
1392/07/28 1392/07/28 صورتهای مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی 3ماه و 25 روزه منتهی به 1392/06/31 دانلود
1392/04/30 1392/04/30 دوره مالی 25روزه منتهی 1392/03/31 دانلود
1392/04/30 1392/04/30 گزارش عملکرد برای دوره مالی 25روزه منتهی به1392/03/31صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق