صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحـان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۸۵۲
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تغییر امضاداران مجاز صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
۲ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۳ تایید سازمان تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار بر مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
۴ ریزخلاصه مذاکرات مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۵ صورتجلسه مجمع سالیانه (تغییر امیدنامه ای) مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۶ صورتجلسه مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
۷ اسامی حاضرین در جلسه۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۸ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۹۸.۰۳.۰۸ صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۹ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۳۰دی ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
۱۰ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
۱۱ آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۱۲ تائید مجمع ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۱۳ آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
۱۴ ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
۱۵ تایید سازمان در خصوص صورتجلسه ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
۱۷ آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
۱۸ تاییدیه صورت جلسه مجمع ۲۷/۱۰/۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۱۹ برگزاری مجمع مورخ ۹۶/۱۰/۲۷ صندوق سرمایه گذاری سبحان دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
۲۰ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
۲۱ صورت جلسه و تاییدیه سازمان یورس و اوراق بهادار مجمع صندوق سبحان مورح ۹۶/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
۲۲ صورت جلسه تمدید صندوق مجمع ۹۶/۰۳/۰۷ همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۳ صورت جلسه مجمع ۹۶/۰۳/۰۷ همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
۲۴ تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
۲۵ صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۰۹/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۱۸
۲۶ صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۱۲/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
۲۷ تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶
۲۸ تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۲۹ تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۳۰ صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ ۹۵/۰۴/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۷/۲۷
۳۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
۳۲ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۳/۱۷
۳۳ مجمع سالیانه منتهی به۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
۳۴ مجمع سالیانه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
۳۵ مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
۳۶ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۳۷ مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ۹۳/۱۲/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
۳۸ صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
۳۹ دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۳/۰۴/۱۴
۴۰ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۴۱ اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(۹۲/۶/۲۰) دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۶/۲۴
۴۲ صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۲/۰۵/۲۲