مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1397/03/30
2 تایید سازمان در خصوص صورتجلسه 1397/03/09 دریافت خبر 1397/03/19
3 اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/03/09 دریافت خبر 1397/03/09
4 آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1397/03/09 دریافت خبر 1397/02/29
5 تاییدیه صورت جلسه مجمع 27/10/96 دریافت خبر 1396/11/25
6 برگزاری مجمع مورخ 96/10/27 صندوق سرمایه گذاری سبحان دریافت خبر 1396/10/27
7 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
8 صورت جلسه و تاییدیه سازمان یورس و اوراق بهادار مجمع صندوق سبحان مورح 96/06/01 دریافت خبر 1396/06/06
9 صورت جلسه مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر 1396/03/21
10 صورت جلسه تمدید صندوق مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر 1396/03/21
11 تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ 1396/02/03 دریافت خبر 1396/03/16
12 صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/09/04 دریافت خبر 1396/02/18
13 صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/04 دریافت خبر 1396/01/14
14 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان دریافت خبر 1395/11/26
15 تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1395/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
16 تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
17 صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
18 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1395/03/23
19 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1395/03/17
20 مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29 دریافت خبر 1395/02/26
21 مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/01
22 مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1394/03/24
23 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/02/23
24 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ93/12/23 دریافت خبر 1394/01/30
25 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1393/05/20
26 دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/14
27 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1392/06/30
28 اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(92/6/20) دریافت خبر 1392/06/24
29 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1392/05/22