مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تاییدیه صورت جلسه مجمع 27/10/96 دریافت خبر 1396/11/25
2 برگزاری مجمع مورخ 96/10/27 صندوق سرمایه گذاری سبحان دریافت خبر 1396/10/27
3 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
4 صورت جلسه و تاییدیه سازمان یورس و اوراق بهادار مجمع صندوق سبحان مورح 96/06/01 دریافت خبر 1396/06/06
5 صورت جلسه مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر 1396/03/21
6 صورت جلسه تمدید صندوق مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر 1396/03/21
7 تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ 1396/02/03 دریافت خبر 1396/03/16
8 صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/09/04 دریافت خبر 1396/02/18
9 صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/04 دریافت خبر 1396/01/14
10 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان دریافت خبر 1395/11/26
11 تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1395/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
12 تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
13 صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
14 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1395/03/23
15 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1395/03/17
16 مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29 دریافت خبر 1395/02/26
17 مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/01
18 مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1394/03/24
19 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/02/23
20 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ93/12/23 دریافت خبر 1394/01/30
21 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1393/05/20
22 دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/14
23 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1392/06/30
24 اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(92/6/20) دریافت خبر 1392/06/24
25 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1392/05/22
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi