دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع مورخ 96/10/27 صندوق سرمایه گذاری سبحان
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت 10:30 روز چهار شنبه مورخ 27/10/1396 در محل اقامت صندوق تشکیل گردید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست