ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 22,863 78.63 74,079 89.26 58,508 91.05 54,958 86.63
اوراق 477 1.64 1,307 1.57 1,322 2.05 2,702 4.25
وجه نقد 4,119 14.16 3,962 4.77 2,577 4.01 4,967 7.82
سایر دارایی ها 1,611 5.54 3,639 4.38 1,854 2.88 815 1.28
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,112 38.21 35,500 42.77 32,001 49.8 33,052 52.1
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق