ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 25,375 78.78 33,479 83.88 32,477 84.72 32,532 89.54
اوراق 548 1.7 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,393 13.64 4,258 10.67 4,186 10.92 2,132 5.86
سایر دارایی ها 2,056 6.38 3,792 9.5 3,161 8.24 3,159 8.69
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,196 34.76 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد