ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 22,968 78.66 71,682 88.39 57,248 89.75 42,799 67.01
اوراق 485 1.66 1,486 1.83 1,846 2.89 2,709 4.24
وجه نقد 4,122 14.12 4,249 5.24 2,890 4.53 5,088 7.96
سایر دارایی ها 1,616 5.53 3,676 4.53 1,802 2.82 13,271 20.78
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 11,183 38.3 35,115 43.3 32,068 50.27 24,393 38.19
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق