ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 26,533 80.09 44,496 94.09 45,022 92.88 40,436 78.33
اوراق 509 1.53 0 0 0 0 0 0
وجه نقد 4,248 12.82 1,775 3.75 1,877 3.87 10,665 20.65
سایر دارایی ها 2,040 6.15 1,402 2.96 1,892 3.9 1,088 2.1
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 18,249 55.08 22,276 47.1 26,166 53.98 23,381 45.29
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد