مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع مورخ 98.03.08 صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1398/02/29
2 تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ 30دی 1397 دریافت خبر 1397/12/18
3 اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ 1397/10/30 دریافت خبر 1397/11/07
4 آگهی دعوت به برگزاری مجمع در خصوص تغییر آدرس صندوق دریافت خبر 1397/10/19
5 تائید مجمع 1397/08/05 دریافت خبر 1397/08/22
6 آگهی دعوت از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تشکیل مجمع در تاریخ 1397/08/05 دریافت خبر 1397/07/22
7 ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها دریافت خبر 1397/03/30
8 تایید سازمان در خصوص صورتجلسه 1397/03/09 دریافت خبر 1397/03/19
9 اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/03/09 دریافت خبر 1397/03/09
10 آگهی دعوت به مجمع سالیانه مورخ 1397/03/09 دریافت خبر 1397/02/29
11 تاییدیه صورت جلسه مجمع 27/10/96 دریافت خبر 1396/11/25
12 برگزاری مجمع مورخ 96/10/27 صندوق سرمایه گذاری سبحان دریافت خبر 1396/10/27
13 آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر 1396/10/25
14 صورت جلسه و تاییدیه سازمان یورس و اوراق بهادار مجمع صندوق سبحان مورح 96/06/01 دریافت خبر 1396/06/06
15 صورت جلسه مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر 1396/03/21
16 صورت جلسه تمدید صندوق مجمع 96/03/07 همراه با تاییدیه سازمان دریافت خبر 1396/03/21
17 تاییدیه سازمان بورس اوراق بهادار و صورت جلسه مجمع مورخ 1396/02/03 دریافت خبر 1396/03/16
18 صورت جلسه و تاییدیشده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/09/04 دریافت خبر 1396/02/18
19 صورت جلسه و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/12/04 دریافت خبر 1396/01/14
20 تایید سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صورت جلسه تمدید مجوز صندوق مشترک سبحان دریافت خبر 1395/11/26
21 تاییدیه تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1395/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
22 تاییدیه تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1395/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
23 صورت جلسه و تایید شده سازمان بورس و اوراق بهادار مربوط به مجمع مورخ 95/04/27 دریافت خبر 1395/07/27
24 صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1395/03/23
25 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1395/03/17
26 مجمع سالیانه منتهی به1394/12/29 دریافت خبر 1395/02/26
27 مجمع سالیانه منتهی به 1393/12/29 دریافت خبر 1394/04/01
28 مجمع تغییر صاحبان امضای مجاز دریافت خبر 1394/03/24
29 دعوت به مجمع دریافت خبر 1394/02/23
30 مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مورخ93/12/23 دریافت خبر 1394/01/30
31 صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1393/05/20
32 دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 دریافت خبر 1393/04/14
33 صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان دریافت خبر 1392/06/30
34 اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(92/6/20) دریافت خبر 1392/06/24
35 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1392/05/22